Xây dựng Dấu trúc block

Mỗi block của chương trình CNC đều được xây dựng với cùng các suy nghĩ và sự cẩn thận như mọi kết cấu quan trọng khác, chẳng hạn nhà cửa, máy móc, xe hơi,… Điều này bắt đầu từ sự quy hoạch tỉ mỉ. Các quyết định cần được thực hiện là chọn những điều được đưa vào block chương trình, tương tự các cấu trúc khác. Ngoài ra, bạn cần quyết định thứ tự các lệnh – nhóm lệnh – được thiết lập trong block và các khảo sát khác.

Vài ví dụ kế tiếp sẽ so sánh giữa các cấu trúc block điển hình dùng trên máy phay và dùng trên máy tiện. Mỗi ví dụ sẽ trình bày một block.

Cấu trúc block trên máy phay

Trong các nguyên công phay, cấu trúc của block chương trình điển hình sẽ phản ánh các đặc tính thực tế của trung tâm gia công’CNC.

o Các ví dụ block phay

Nll G43 Z2 . 0 S780 M03 H 01     (vi dụ 1)

N98 G01 X2.15 Y.575 F13 . 0      (vi dụ 2)

Ví dụ phay thứ nhất, block Nll là minh họa block bù chiều dài dao cắt, được sử dụng cùng với tốc độ trục chính và chiều quay trục chính.

Ví dụ thứ hai, block N98, là nhóm lệnh lập trình đôi với chuyển động cắt tuyến tính đơn giản, sử dụng phương pháp nội suy tuyến tính và lượng ăn dao thích hợp.

o Các ví dụ block tiện

N67 G00 G42 X2 .5 T0202 M08  (vi dụ 1)

N23 G02 X7.5 Z-2.8 RO . 5 F0.012 (vi dụ 2)

Trong các ví dụ tiện, block N67 minh họa chuyển động nhanh đến vị trí xz và vài lệnh khác, khởi động bù bán kính mũi dao G42, kích hoạt bù dụng cụ cắt (70202) và hàm M08 chất làm nguội ON. Block 23 có lệnh nội suy vòng (tròn) và lượng ăn dao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.