Xác lập tốc độ trục chính cực đại

Khi máy tiện CNC vận hành vđi chế độ Constand Surface Speed, tốc độ trục chính có quan hệ trực tiếp với đường kính chi tiết hiện hành. Đường kính phôi càng nhỏ, tốc độ trục chính càng cao. Do đó câu hỏi là : điều gì sẽ xảy ra nếu đường kính đạt giá trị zero? Dường như không thể lập trình với đường kính zero, nhưng ít nhất có hai trường hợp xét đến khả năng này.

Trong trường hợp thứ nhất, đường kính zero được lập trình cho mọi tìiao tác đường tâm. Mọi nguyên công khoan, khoan tâm, tarô ren, … đều được lập trình với đường kính zero (XO). Các nguyên công này luôn luôn lập trình theo chế độ r/min trực tiếp, sử dụng lệnh G97. Trong chế độ G97, tốc độ trục chính được điều khiển trực tiếp, r/min không thay đổi.

Trường hợp thứ hai của đường kính zero là khi vạt mặt ngoài cho đến tận đường tâm. Đây là tình huống khác. Đôi với mọi thao tác ở xo, đường kính cắt không thay đổi do r/min trực tiếp được lập trình. Trong khi vạt mặt ngoài, đường kính liên tục giảm cho đến khi dao cắt đạt đến đường tâm trục chính, nhưng sẽ không có giá trị 0 r/min ở đường tâm trục chính trong chê độ G96 (Hình 11.7).

Mỗi khi chế độ css hoạt động và dao cắt đạt đến đường tâm trục chính ở xo, kết quả thường là tốc độ trục chính cao nhất khả dụng trong khoảng tốc độ hoạt động. Điều này có vẻ nghịch lý, nhưng đó là thực tế. Tình huống đó là chấp nhận được khi chi tiết được gá lắp hợp lý, không chìa ra quá xa từ mâm cặp hoặc đồ gá, dao cắt có độ cứng vững cao… Khi chi tiết được lắp trong đồ gá hoặc gá lắp lệch tâm, chi tiết chìa ra quá dài, hoặc có các điều kiện bất lợi khác, tốc độ trục chính cực đại ở đường tâm có thể quá cao, ảnh hưởng đến tính an toàn khi gia công.

Có một giải pháp đơn giản cho vấn đề này, sử dụng tính nãng lập trình của Fanuc và các bộ điều khiển khác. Chế độ css có thể sử dụng với giới hạn cao nhất được xác lập trước, chuyên biệt theo số vòng quay/pliút. Hàm chương trình để xác lập tôc độ trục chính cực đại là G50. Xác lập cực đại này đôi khi được gọi lằ sự chặn tốc độ trục chính cực đại. Bạn không nên nhầm lẫn G50 với ý nghĩa thứ hai của hàm này là xác lập trước thanh ghi vị trí. Dưới đây là ví dụ:

012 01         ( SPINDLE SPEED CLAMP )

NI G20 T0100

N2 G50 X9 . 0 Z5 . 0 S1500    (1500 R/MIN MAX)

N3 M42      (ỊỈIGH SPINDLE RANGE)

N4G96S400 M03 (CSS AND 400 FT/MIN)

N5 GO0 G41 X5 . 5 zo T0101 M08

N6 G01X-0. 07 F0 . 012          (        BELOW CENTER LINE)

N7 GO0 zo . 1

N8 G40 X9 . 0 Z5.0 T0100 N9 MOI

Điều gì thực sự xảy ra trong chương trình 01201? Block NI chọn đơn vị đo theo hệ Anh. Block N2 có hai ý nghĩa’.

□      Chỉ xác lập vị trí tọa độ dao cắt:

G50 X9 . 0 Z5 . 0

□      Đổng thời xác lập r/min cực đại là 1500 G50 X9.0 Z5.0 S1500

Block N3 chọn khoảng tốc độ trục chính; block N4 xác lập chê độ css, sử dụng tốc độ bề mặt là 400 ft/min. Chiều quay trục chính M03 được gọi trong cùng block này (N4). Trong block N5, dao cắt thực hiện chuyển động nhanh đến 05.5 và mặt ngoài của chi tiết gia công. Trong khi chuyển động nhanh, sẽ kích hoạt hàm chất làm nguội và bù bán kính mũi dao. Tốc độ trục chính ở 05.5 sẽ là 278 r/min, sử dụng công thức đã nêu ở phần trước. Block N6 điều khiển sự tiện mặt ngoài. Với tốc độ ăn dao 0.0012 in/rev, lười cắt sẽ tiện phôi đến đường tám. Trong thực tế, điểm cuối được lập trình trên phía kia của đường tâm trục chính. Kích cỡ bán kính mũi dao cần đượt xét đến khi lập trình với sự bù bán kính mũi dao và đến đường tâm trục chính. Phần sau sẽ giải thích quá trình này trong khi cắt gọt.

Block N7 dịch chuyển mũi dao ra khỏi mặt ngoài..100 inch với tôc độ nhanh. Trong hai block còn lại, dao sè chuyến động nhanh đến vị trí phán độ với sự xóa bù bán kính trong N8 và dừng chương trình tùy chọn trong N9.

Bạn hãy suy nghĩ điều sè xảy ra trong các block N5 và N6. Trục chính quay với tốc độ 278 r/min ở 05.5. Do chế độ css có hiệu lực, khi lưỡi dao cắt chi tiết, đường kính này trở nên nhỏ dần trong khi r Ị m in liên tục tăng.

Nếu không có giới hạn tốc độ trục chính cực đại trong block N2, tốc độ trục chính ở đường tâm sẽ tương ứng rỉ min cực đại trong khoảng tốc độ M42, có thể đến 3500 r/min hoặc cao hơn.

Với giới hạn tốc độ trục chính cực đại được xác lập trưởc là 1500 r/min, trục chính sè tăng tốc độ liên tục, nhưng chí đạt đến 1500 r/min
và giữ nguyên tốc độ này trong phần cắt gọt kế tiếp.

Tại bộ điều khiển, người vận hành có thể dễ dàng thay đổi giá trị giới hạn cực đại, phản ánh các điều kiện gia công thực tế hoặc tối ưu hóa chế độ cắt.

Tốc độ trục chính được xác lập trước (hoặc giới hạn) theo xác lập r/min cực đại, bằng cách lập trình hàm s chung với lệnh chuấn bị G50. Nếu hàm s trong block không có G50, bộ điều khiển sẽ diễn dịch là tốc độ trục chính mới (CSS hoặc r/min), hoạt động từ block đó trở đi. Lỗi này có thể rất nghiêm trọng\

Tính toán đường kính chi tiết trong chế flộ css

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.