ví dụ khoan lỗ trong gia công phay

Ví  dụ:  Viết  chương  trình  khoan  4  lỗ  đường  kính  4mm

[(10,20),  (10,-20),  (-10,20),  (-10,  -20)],  sâu  15mm,  số

vòng quay 400 vòng/ phút, tốc độ 25 mm/ phút, sử dụng

dao số 2, phun dung dịch trơn nguội.

scx

 

Chương trình:

%

O0002

G91 G28 Z0.;

G91 G28 X0. Y-0.;

T02 M06;

G40 G49 G80 G17 G21;

G90 G54 G00 X0 Y0;

G43 H02 Z50.;

S400 M03;

G98 G83 X10. Y20. Z-15. R1. Q3. F25. M08 ;

Y-20.;

X-10. Y20.;

Y-29.;

G00 Z50. M09;

G91 G28 Z0;

M05;

M30;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.