Uncategorized

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 10:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh VERIFY

LỆNH VERIFY: Ý NGHĨA: Kiểm tra thao tác gia công dạng 3D. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> NC utils —> Verify Dòng lệnh : Gõ chữ N, chữ V Xuất hiện bảng thoại: GIẢI THÍCH: Thiết lập cấu hình: Stock: hiển thị phôi Shape: dạng phôi Boundaries : …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 3:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh CONTOUR

LỆNH CONTOUR: Ý NGHĨA: Gia công biên dạng. DẠNG LỆNH: Trình dơn : Main Menu -> Toolpaths -> Contour Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ c GIẢI THÍCH: 1. Select Chain 1: chọn chuỗi biên dạng . 2. Nhấn Done. 3. Xuất hiện bảng thoại: a/Tool parameters: các thông …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 2:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh POCKET

 LỆNH POCKET Ý NGHĨA: Phay hốc. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu —> Toolpaths —> Pocket Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ p GIẢI THÍCH: 1. Select Chain 1: chọn chuỗi biên dạng hốc cần phay. 2. Nhấn Done. 3. Xuất hiện bảng thoại: a/Tool parameters: các thông …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 1:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh Face

   LỆNH FACE: Ý NGHĨA: Gia công bề mặt. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Toolpaths -> Face Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ F GIẢI THÍCH: 1. Select Chain 1: chọn chuỗi biên dạng bao bề mặt cần phay 2. Nhấn Done. 3. Xuất hiện bảng …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 45:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh TRIM

LỆNH TRIM: Ý NGHĨA: Cắt khối DẠNG LỆNH Trên Menu : Main Menu -> Solids -> Nextmenu -> Trim. Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ N, chữ T GIẢI THÍCH: Xuất hiện dòng nhắc: Select body to trim: chọn khối để cắt Select body to trim: tiếp tục …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 44:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh SOLIDS MGR

  LỆNH SOLIDS MGR   Ý NGHĨA: Quản lý khối. DẠNG LỆNH: Trên Menu : Main Menu -> Solids —»Solids mgr. Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ M Xuất hiện bảng thoại: GIẢI THÍCH: Quản lý các khối, các thao tác khối đã vẽ. Muốn sửa đổi một …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 42:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh FILLET

  LỆNH FILLET: Ý NGHĨA: Tạo đường gân cong. DẠNG LỆNH: Trên Menu :Main Menu-> Solids->fillet Trên dòng lệnh:Gõ chữ o, chữ F GIẢI THÍCH Xuất hiện dòng nhắc: Select entities to fillet: chọn khối để tạo gân cong. Có thể chọn theo 2 cách   Select entỉties to fillet: …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 41:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh CHAMFER

LỆNH CHAMFER: Ý NGHĨA: Vát cạnh các khối. DẠNG LỆNH: Trên Menu : Main Menu -> Soiids -> Chamfer Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ c   Xuất hiện các lựa chọn: GIẢI THÍCH: a/1 Distance:chỉ xác định một chiều dài vát.  Select entities to chamfer: chọn khối …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 39:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh DRAFT FACES

  LỆNH DRAFT FACES Ý NGHĨA: Thay đổi góc nghiêng bề mặt DẠNG LỆNH Trẻn Menu : Main Menu – > Solids —> NextMenu ->Draft faces. Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ N, chữ D. GIẢI THÍCH: Xuất hiện dòng nhắc: 1, Select faces to draft: chọn mặt …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 35:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh EXTRUDE

  LỆNH EXTRUDE: Ý NGHĨA: Tạo khối bằng cách đùn biên dạng DẠNG LỆNH: Trên Menu :Main Menu-> Solids -> Extrude. Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ E GIẢI THÍCH: Xuất hiện dòng nhắc: 1. Select chain(s) to be extrude 1: chọn đường biên dạng để đùn. 2. …

Xem thêm