Trả về zero máy

Trong chế độ vận hành bằng tay, người vận hành CNC đưa các trục đến vị trí zero máy, và chịu trách nhiệm đăng ký vị trí này vào hệ thống điều khiển, nếu cần thiết. Bạn không được tắt máy khi các trục đến rất gần hoặc ngay tại vị trí zero máy. ơ quá gần vị trí này sẽ làm cho sự trả về zero máy trở nên khó khăn sau khi đóng điện (ON) cho máy. Khoảng 1 inch (25 mm) cách zero máy cho từng trục là vừa đủ. Quy trình để đạt đến zero máy gồm các bước sau:

  1. Đóng điện cho hệ thống (cả máy và bộ điều khiển).
  2. Chọn chế độ trả về zero máy
  3. Chọn trục thứ nhất để dịch chuyển (thường là trục Z)
  4. Lặp lại cho các trục còn lại.
  5. Kiểm tra các đèn báo “vị trí zero”
  6. Kiểm tra màn hình hiển thị vị trí
  7. Xác lập hiển thị về zero, nếu cần thiết.

Chủ yếu vì các lý do an toàn, đối với trung tâm gia cồng, trục thứ nhâ’t được chọn thường là trục z, và đối với máy tiện là trục X. Trong cả hai trường hợp, trục phải dịch chuyển ra xa chi tiết gia công, đến vùng không gian trông. Khi trục đạt đến vị trí zero máy, đèn trên bảng điều khiển sẽ sáng lên, khẳng định cho từng trục. Tuy máy đã sẵn sàng để sử dụng, nhưng người vận hành còn phải thực hiện thêm một bước. Trên màn hình hiển thị vị trí, vị trí thực phải được xác lập theo giá trị zero cho từng trục, nếu hệ điều khiển không tự động xác lập vị trí zero. Nút POS trên bảng dữ liệu cho phép chọn màn hình hiển thị vị trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.