Thông tin về giá trị đường kính giới hạn

Tốc độ trục chính cực đại có thể được giới hạn trong block riêng hoặc block có xác lập tọa độ dao cắt hiện hành. Trong ví dụ 01201, block N2 chứa cả hai xác lập này. Nói chung, xác lập kết hợp rất hữu ích ở phần bắt đầu của dụng cụ cắt, xác lập trong block riêng chỉ hữu dụng nếu phát sinh yêu cầu thay đổi tốc độ trục chính cực đại ở giữa chừng của dụng cụ cắt, ví dụ giữa tiện mặt trụ và tiện côn sử dụng cùng một dao cắt.

Để lập trình lệnh G50 trong block riêng, ở vị trí bất kỳ trong chương trình, bạn chỉ cần đặt lệnh này chung với giá trị tốc độ trục chính được xác lập trước. Loại block này sẽ không có hiệu lực đối với xác lập tọa độ bất kỳ, mà chỉ biểu thị ý nghĩa khác của lệnh G50. Ví dụ dưới đây nêu rõ ứng dụng lệnh G50 cho cả hai, xác lập tọa độ và/hoặc xác lập trước tốc độ trục chính cực đại.

N12 G50 X20 . 0 Z3 . 0 S150 0 N38 G50 S1250 N15 G50 X8.5 Z2 . 5 N40 G50 Z4 .75 S700

o Ví dụ – Đơn vị Anh

Nếu giả trị xác lập trước trong chương trình là G50 S1000 và tốc độ bề mặt được chọn là G96 S350, css sẽ được giới hạn khi đạt đến 0 1.3369 inch.

D =     (12 X 350)/(71 X 1000)

= 1.3369015

=   01.3369

Công thức này có thể rút gọn thành:

3.82 xft/ min r/min

Công thức tính đường kính theo hệ mét:

1000 xm / min K xr / min

Trong đó:

D:       Đường kính để css cố định ( mm)

1000: Hệ số chuyển đổi mét sang milimét

m/min: Tốc độ bề mặt hoạt động r/min:         Tốc độ trục chính cực đại xác lập trước.

Công thức rút gọn:

 

 

 

Từ các ví dụ này, bạn dễ dàng hiểu được ý nghĩa công dụng của G50. Lệnh này có hai ý nghĩa hoàn toàn độc lập nhau, có thể được lập trình chung trong một block hoặc trong hai block riêng rẽ.

Nếu máy tiện CNC hỗ trợ G92 thay vì G50, bạn cần nhớ chúng có ý nghĩa và công dụng hoàn toàn như nhau. Trên máy tiện, G50 thông dụng hơn G92 nhưng phương pháp lập trình là như nhau.

318.3xm/min

r/mỉn

o Ví dụ – Đơn vị mét

Nếu giá trị xác lập trước trong chương trình là G50 và S1200 và tốc độ bề mặt được chọn là G96 SI65, css được giới hạn khi đạt đến 0 43.768mm

D =     (1000 x 165)/(71X 1200)

=   43.767609 = 043.768 ÍĨ1ỈĨ1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.