Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 9:Hướng dẫn sử dụng Lệnh FPLOT trên mastercam

Lệnh FPLOT:

Fplot C-Hook là một chức năng hỗ trợ vẽ sơ đồ theo các phương trình toán học và tạo các kích thước hình học tương ứng (points, lines, splines, parametric surfaces, or NURBS surfaces). Các phương trình toán được nhập vào bằng cách sử dụng các ký hiệu dại số cơ bản. Các tệp cho C-Hook này bao gồm:
Fplot.dll
Fplot.txt
Fplot.doc
Để sử dụng Fplot C-Hook, ta phải tạo một tệp EQN bao gồm các phương trình toán. Tệp này có thể tạo với bất kỳ chương trình soạn thảo văn bản, ví dụ như Notepad. Ta cũng có thể nhập phương trình toán từ dòng nhắc nhập dữ liệu khi thực hiện lệnh. Fplot C-Hook đọc tệp EQN và hiển thị các chức năng liệt kê trong tệp.

 

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Create -> Nextmenu -> Fplot*
Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ N, chữ F.
Hoặc ấn [Alt+C] và chọn FPLOT.DLL.

 

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện các lựa chọn:

tu-hoc-mastercam2-51

Edit eqn : chỉnh sửa các phương trình đã có
Get eqn : lấy các phương trình đã lập
Save eqn : lưu phương trình đă nhập
Vars : các giá trị giới hạn
Angle:
D : góc đo theo độ
R : đo theo radian
Origin : gốc tọa độ vẽ
Geometry : đối tượng vẽ (line, circle,…)
Trace
N : không hiển thị các hàm và tham số của quá trình vẽ
Y : hiển thị hàm và các tham số của quá trình vẽ
Plot it : vẽ đối tượng

Trường hợp lựa chọn Geometry ta có các lựa chọn :

Draw curve:vẽ các đường cong 
Point: vẽ điểm 
Line:vẽ đoạn thẳng
Praram spl : vẽ đường cong spline dạng thông số
Nurbs spl :vẽ đường cong spline dạng Nurbs
Draw surf :vẽ bề mặt
Pts surf :vẽ điểm trên bề mặt
Param surf :vẽ bề mặt dạng thông số
Nurbs surf: vẽ bề mặt dạng Nurbs

Trường hợp lựa chọn Trace: yes sau khi ve đối tượng, xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam2-52

Các hàm sử dụng trong Edit eqn và giá trị các hằng số:
(X) : dấu ngoặc đơn
-X : số âm
x^y : hàm mũ
x*y : phép nhân
x/y : phép chia
x+y : phép cộng
x-y : phép trừ
abs(x) : giá trị tuyệt đối
sqrt(x) : bình phương
sin(x) : hàm sin
cos(x) : hàm cosin
tan(x) : hàm tang
asin(x) : hàm arc sine
acos(x) : hàm arc cosine
atan(x) : hàm arc tang
exp(x) : hàm e mũ X
ln(x) : hàm log tự nhiên của X
log(x) : hàm log cơ sổ 10 của X
pi : giá trị pi – 3.141592653589793
e : giá trị của e = 2.718281828459045
Sau khi đặt các thông số cho phương trình, chọn Plot it. Hệ thống hiển thị kết quả lên màn hình. Nhấn ESC kết thúc lệnh.

Mastercam 9.0 cách vào lệnh:

Trình dơn                 : Main Menu -> Create Nextmemi —> Add – Ins -> Fplot

The complications from cheap research papers a drug or the alcohol abuse can also result in unconsciousness.