Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 8: Hướng dẫn sử dụng LỆNH PATTERN trên mastercam

LỆNH PATTERN

Ý NGHĨA:

Chèn các đối tượng đã có vào bản vẽ hiện hành.

DẠNG LỆNH:

Trình dơn                 : Main Menu Create -> Nextmenu -> Pattern
Dòng lệnh                 : Gõ chữ c, chữ N, chữ T.

GIẢI THÍCH:

Đặt các thông số:

Name : tên file chứa đối tượng cần chèn
Scale : tỉ lệ chèn so với đối tượng gốc
Rotate : góc xoay khi chèn
X,Y,Z mirror : đối xứng theo các trục X,Y,Z (yes hoặc no)
Main C/L : sử dụng màu, lớp hiện hành khi chèn (yes hoặc no)
Path : đường dẫn của tệp chèn

 

Mastercam 9.0 khi thực hiện các lệnh xuất hiện bảng thoại sau:

tu-hoc-mastercam2-48
Khi chọn Name (Biểu tượng … với Mastercam 9.0) xuất hiện bảng thoại: chọn file cần chèn, chọn open.

tu-hoc-mastercam2-49

Hoặc chọn Path hiển th đường đản chứa fĩle chèn:

tu-hoc-mastercam2-50

Chọn Do it, k ết thúc lệnh.

wie schreibe ich eine bachelorarbeit https://bachelorschreibenlassen.com.