Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 7:Hướng dẫn sử dụng lệnh BOUND.BOX và lệnh GEAR trên mastercam

A/LỆNH  BOUND.BOX:

Ý NGHĨA:

Tạo đường bao cho các biên dạng, dùng khi tạo phôi.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu —> Create —> Nextmenu —> Bound.box
Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ N, chữ B.

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện dòng nhắc:
Select entities for bounding box defínition: chọn các đối tượng cho việc định nghĩa đường bao
Nhấn Done.
Đặt các thông số.

tu-hoc-mastercam2-42

Nhấn Do it.
Mastercam 9.0 khi thực hiện lệnh trên xuất hiện bảng thoại: ý nghĩa các thông số ở bảng có ý nghĩa như trên.

tu-hoc-mastercam2-43

Ví dụ: tạo đường bao của biên dạng sau, với lượng Expand X=Y=1.

tu-hoc-mastercam2-44

B/LỆNH GEAR:

Ý NGHĨA:

Tạo bánh răng.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn                 :Main Menu – > Create -> Nextmenu -> Gear
Dòng lệnh                : Gõ chữ c, chữ N, chữ G.
Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam2-45

Type of gear  : kiểu răng 
External   : răng ăn khớp ngoài
Internal   : răng ăn khớp trong
Roll measurement method 
External:: con lăn nội tiếp biên dạng răng 
Internal  : con l ăn nằm giữa hai răng 
Number of teeth:  : số răng
Number of teeth to  create : số r ăng được tạo 
One : một răng
All : tất cả
Number of pairs o f arcs involute: số cung cong được tạo của phần răng tính từ vòng tròn chia tới đỉnh
Pitch diameter  : đường kính vòng chia
Outside diameter  : đường kính vòng đỉnh răng
Root diameter  : đường kính vòng chân răng
Pressure angle: góc nghiêng cạnh răng so với phương thẳng đứng
Roll diameter : đường kính con lăn
Circular tooth thickness       : bề dầy răng, tính trên vòng tròn chia
Roll measurement               : khoảng cách từ đáy hai con tăn theo hướng kính (kiểu răng external) khoảng cách từ đỉnh hai con lãn theo hướng kính (kiểu răng internal)
Flank angle : góc đoạn thẳng nối phần răng từ vị trí vòng tròn chia tới đáy với đường tiếp tuyến cung fillet chân răng
Root fillet type : kiểu góc lượn chân răng
Specirfied : tại một  số vị trí 
Full :tất cả các răng 
Root fillet radius :: bán kính góc lượn chân răng
Tip fillet radius : bán kính góc lượn đỉnh răng
Nhấn Done kết thúc lệnh

 

Mastercam 9.0 cách vào lệnh
Trình đơn:Create —> Nextmenu —> Add – Ins —> Gear
tu-hoc-mastercam2-46

Alcohol poisoning, drug https://pro-essay-writer.com overdose, blow to head or chest, severe loss of blood and car accident are certain conditions that can result in unconsciousness.