Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 6:Hướng dẫn sử dụng lệnh LETTERS (lệnh tạo chữ ) trên mastercam

 LỆNH LETTERS:

Ý NGHĨA:
Tạo chữ.
DẠNG LỆNH:
Trình đơn                 : Main Menu —> Create -> Nextmenu -> Letters
Dòng lệnh                : Gõ chữ c, chữ N, chữ L.

GIẢI THÍCH:

Định kiểu chữ cần tạo:

tu-hoc-mastercam2-35

1/True  type (R):

Xuất hiên bảng thoại, chọn phông chữ cần tạo.
tu-hoc-mastercam2-36
Enter letters                        : nhập dòng chữ
Enter letter height               : nhập chiều cao chữ
Chọn kiểu bố trí dòng chữ:

tu-hoc-mastercam2-37

tu-hoc-mastercam2-38

Enter letter spacing : nhập khoảng cách giữa các chữ
Enter starting location of letters: nhập điểm vị trí bắt đầu của dòng chữ
Đối với lựa chọn Top of arc và Btm of arc dòng nhắc: Enter coordinates of arc canter: nhập toạ độ tâm ca cung tròn có chữ phân bố
Enter the radius: giá trị bán kính cung tròn.

 

2/Drafting và file:

Kiểu chữ được đạt ngầm định trong Note Text của thiết lập ghi kích thước (Drafting, Globals xem phần trình bày ghi kích thước).
tu-hoc-mastercam2-39
Mastercam 9.0 khi thực hiện l nh trên xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam2-40

 

Gõ chữ vào ô: Letters
Định nghĩa các thông số cho chữ cần
hiển thị.
Các bước tiếp theo giống các dòng nhắc của Mastercam 8.0.

 

 

.