Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 5:Hướng dẫn sử dụng lệnh POLYGON và ELLIPSE

A-LỆNH POLYGON:

Ý NGHĨA:

Tạo hình đa giác

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Create -> Nextmenu Polygon
Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ N, chữ p.

 

Nhập các thông số:

tu-hoc-mastercam2-27

 

Nhấn Do it.
Enter the center point: nhập toạ độ tâm.
Trong Mastercam 9.0 khi thực hiện lệnh trẽn xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam2-28

Number of sides: số cạnh đa giác
Radius : bán kính đường tròn ngoại tiếp đa giác (Measure radius to comer được kích hoạt)
Create NURBS  : tất cả các cạnh của da giác là một đối tượng

tu-hoc-mastercam2-29

B-  LỆNH ELLIPSE:

Ý NGHĨA:

Tạo hình elíp.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn:Main Menu —> Create —> Nextmenu —> Ellipse
Thanh công cụ : tu-hoc-mastercam2-30
Dòng lệnh :Gõ chữ c, chữ N, chữ E.

GIẢI THÍCH:

Nhập các thông số:

tu-hoc-mastercam2-31

Nhấn Do it.
Enter the center point: nhập toạ độ tâm.

 

Trong Mastercam 9.0 khi thực hiện lệnh trẽn xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam2-32

Các thông số có ý nghĩa đã giải thích ỏ trên.

tu-hoc-mastercam2-33

 

 

 

 

Im abgleich mit deinem vorher aufgestellten konzept zeigt dir, dass du die Steuerung frage was will ich eigentlich zeigen/sagen.