Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 4:Hướng dẫn sử dụng lệnh rectangle (lệnh vẽ hình chữ nhật)

LỆNH RECTANGLE

Ý NGHĨA:

Tạo hình chữ nhật.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn                 : Main Menu -> Create -> Rectangle
Thanh công cụ :               tu-hoc-mastercam2-20
Dòng lênh                : Gõ chữ c, chữ R.

Xuất hiện các lựa chọn:

+1 point : vẽ hình chữ nhật qua 1 điểm
+2 points : vẽ hình chữ nhật qua 2 điểm
+Options : thiết lập các kiểu hình khác

 

GIẢI THÍCH:

 

1/ 1 Point:

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam2-21

Nhập các thông số:
Rectangle Width : bề rộng hình chữ nhật
Rectangle Height : chiều cao hình chữ nhật

 

Nhập tọa độ tâm hình chữ nhật:

tu-hoc-mastercam2-22

2/2 Points:

Enter the lower left cortier: nhập toạ độ góc dưới bên trái
Enter the upper right corner: nhập toạ độ góc trên bên phải

tu-hoc-mastercam2-23

3/Options:

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam2-24

Các lựa chọn:

Rectangle: vẽ hình chữ nhật thông thường
tu-hoc-mastercam2-25

 

Rotation: góc xoay của hình chữ nhật, nút ON được kích hoạt, nhập vào giá trị góc xoay tại Angle Create center point: tạo tọa độ tâm
Comer fillets: vê góc, nút ON được kích hoạt, nhập giá trị bán kính tại Radius Surface creation: tạo bề mặt, nút On dược kích hoạt

tu-hoc-mastercam2-26

Sau khi thiết lập các lựa chọn kiểu hìrìh cần tạo, các thông số trong các cách vệ 1 point hoặc 2 points các giá trị dài, rộng là các kích thước bao.

Lower blood pressure, blood sugar, syncope dehydration and problems with heart https://college-homework-help.org/ rhythm can also result in unconsciousness.