Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 45:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh TRIM

matercam14

LỆNH TRIM:

Ý NGHĨA:

Cắt khối

DẠNG LỆNH

Trên Menu : Main Menu -> Solids -> Nextmenu -> Trim.
Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ N, chữ T

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện dòng nhắc:
Select body to trim: chọn khối để cắt
tu-hoc-mastercam4-49
Select body to trim: tiếp tục chọn khối, chọn Done để kết thúc.
Định nghĩa mặt phẳng dùng để cắt khối:

tu-hoc-mastercam4-50

tu-hoc-mastercam4-51

Chọn Yes để chấp nhận.

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam4-52

Lưu tệp đã lọc, chọn Save.

To develop ideas, think about the possible questions the audience would have regarding plant https://essaynara.com/ species.