Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 44:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh SOLIDS MGR

matercam16

 

LỆNH SOLIDS MGR

 

Ý NGHĨA:

Quản lý khối.

DẠNG LỆNH:

Trên Menu : Main Menu -> Solids —»Solids mgr.
Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ M

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam4-48

GIẢI THÍCH:

Quản lý các khối, các thao tác khối đã vẽ. Muốn sửa đổi một khối thì nhấn phải chuột vào tên khối, xuất hiện Menu chọn mục Edit parameters. Nếu các khối có sự sửa đổi thì nhấn chọn RegenAll để cập nhật các thay đổi vào bảng.
Mục select cho phép ta chọn khối cần sửa một cách nhanh nhất.

What are college-homework-help.org the different types of plant species in existence.