Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 41:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh CHAMFER

tu-hoc-mastercam4-36

LỆNH CHAMFER:

Ý NGHĨA:

Vát cạnh các khối.

DẠNG LỆNH:

Trên Menu : Main Menu -> Soiids -> Chamfer
Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ c

 

Xuất hiện các lựa chọn:

tu-hoc-mastercam4-37

GIẢI THÍCH:

a/1 Distance:chỉ xác định một chiều dài vát.

 Select entities to chamfer: chọn khối để vát cạnh
FromBack : nếu chọn Y (Yes) cho phép chọn mặt sau của khối, nếu chọn N (No) không cho phép chọn mặt sau của khối.
Edges : Y (yes) chọn các cạnh của khối, N (no) không chọn cạnh của khối
Faces : Y (yes) chon các mặt của khối, N (no) không chọn các mặt của khối
Solids : Y (yes) chọn các khối, N (no) không chọn khối
Veriíy : Y (yes) kiểm tra thao tác chọn, N (no) không kiểm tra thao tác chọn
Last : chọn bề mặt, cạnh hoặc khối đã thực hiện thao tác vát trước đó

Sau khi chọn xong nhấn Done xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam4-38
Distance:nhập khoảng cách vác.

 

b/2 Distance: xác định hai chiều dài vát :

Select entities to chamfer: chọn đối tuụng để vát
Nếu chỉ muốn vát cạnh thì chọn lựa chọn Y (yes) nếu không chọn N (no).
tu-hoc-mastercam4-39
Pick reference face: chọn mặt định khoảng cách vát thứ nhất.
Other: chọn mặt kế tiếp
Done: kết thúc chọn. Màn hình trò về chế độ chọn tiếp đối tượng. Nhấn Done để kết thúc.

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam4-40

c/Dist/Ang: xác định khoảng cách và góc:

Select entities to chamfer: chọn đối tượng để vát.
Nếu chỉ muốn vát cạnh thì chọn lựa chọn Y (yes) nếu không chọn N (no).
Pick reference face: chọn mặt định khoảng cách vát, giá trị góc ngiêng sẽ được tính so với mặt này
Other: chọn mặt kế tiếp
Done: kết thúc chọn: Màn hình trở về chế độ chọn tiếp đối tượng. Nhấn Done để kết thúc.

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam4-41

 

The help with assignment from essaynara.com questions also act as method of brainstorming more ideas.