Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 40:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh BOOLEAN

tu-hoc-mastercam4-31

 

 

LỆNH BOOLEAN:

Ý NGHĨA:

Các phép toán cộng, trừ, giao các khối.

DẠNG LỆNH:

Trên Menu : Main Menu-> Solids -> Boolean.
Trên dòng lệnh : Gỡ chữ o, chữ B
Xuất hiện các lựa chọn:

tu-hoc-mastercam4-32

GIẢI THÍCH:

1/Add: cộng các khối

Select target body for boolean operation: chọn khối thứ nhất cho thao tác
Select tool body for boolean operation :chọn khối thứ hai
Select tool body for boolean operation : chọn khối tiếp theo. Nhấn Done để kết thúc lệnh.

tu-hoc-mastercam4-33

2/Remove: trừ các khối

Select target body for boolean operation: chọn khối trừ
Select tool body for boolean operation : chọn khối bị trừ
Select tool body for boolean operation : chọn khối tiếp khối bị trừ.
Nhấn Done để kết thúc lệnh.

tu-hoc-mastercam4-34

3/Common: giao các khối:

Select target body for boolean operation: chọn khối thứ nhất cho thao tác
Select tool body for boolean operaiion : chọn khối thứ hai
Select tool body for boolean operation : chọn khối tiếp theo.
Nhấn Done để kết thúc lệnh

tu-hoc-mastercam4-35

At assignment help times, the most assuring way to navigate the world of boring topics is to extend facts.