Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 3:Hướng dẫn sử dụng lệnh ARC (lệnh vẽ cung tròn ,đường tròn)

LỆNH ARC

Ý NGHĨA:

Tạo cung tròn, đường tròn.

DẠNG LỆNH :

Trình đơn:Main Menu-> Create -> Arc
Thanh công cụ :  tu-hoc-mastercam2-07
Dòng lệnh      : Gõ chữ c, chữ A.

 

Xuất hiện các lựa chọn:

Polar theo toạ độ cực
Endpoints : theo tọa độ điểm cuối
3 points :  qua 3 điểm
Tangent : tiếp tuyến
Circ 2pst :  qua 2 điểm
Circ 3 pst :  qua 3 điểm
Circ pt+ rad : tâm và bán kín
Circ pt + dia: tâm và đường kính
Circ pt+ edg:  tâm và độ dài cạnh

 

GIẢI THÍCH:

 

a-Polar:

          Center pt       : biết toạ độ tâm
           Sketch           : vẽ tự do
           Start pt            : biết điểm đầu
           End pt : biết điểm cuối
Center pt:
Enter the center point :nhập toạ độ tâm
Enter the rađius Enter :nhập giá trị bán kính
Enter the initial angle:nhập góc bắt đầu
Enter the final angle: nhập góc cuối

tu-hoc-mastercam2-08

Skecth:
Enter the center point : nhập toạ độ tâm
Enter the rađius : nhập giá trị bán kính
Sketch the initial angle : nhập góc bắt đấu
Sketch the final angle : nhập góc cuối
Start pt:
Enter the start point : nhập điểm đầu tiên
Enter the radius : nhập giá trị bán kính
Enter the initial angle : nhập góc bắt đầu
Enter the fínal angle : nhập góc cuối
End pt:
Enter the end point: nhập diểm cuối
Enter che rađius:nhập giá trị bán kính
Enter the initial angle:nhập góc bắt đầu
Enter the final angle: nhập góc cuối

 

b-End points:

E nter the first point: nhập điểm đầu tiên 
Enter the seconđ po int : nhập điểm thứ hai 
Enter the radius : nhập giá trị bán kính
Select an arc   : chọn cung cần giữ lại

tu-hoc-mastercam2-09

c-3 points:

Enter the first point : nhập điểm đầu tiên
Enter the second point : nhập điểm thứ hai
Enter the third point : nhập điểm thứ ba

tu-hoc-mastercam2-10

d-Tangent:

1 entity : tiếp tuyến với một đối tượng
2 entities : tiếp tuyến vởi 2 đối tượng
3 ents/pts : tiếp tuyến với 3 đối tượng/ qua 3 điểm
Center line : tiếp tuyến với một đường thẳng, tâm nằm trên đường thẳng khác
Point : tiếp tuyến với một đối tượng, đi qua một điểm
Dynamic : vị trí tiếp tuyến tự xác định

+ 1 entity:

Select the entity that the arc is to be tangent to : chọn đối tượng mà cung tròn cần vẽ tiếp tuyến
Specify the tangent point                                 : định vị trí tiếp tuyến
Enter the rađius                                              : nhập giá trị bán kính
Select an arc : chọn cung cần giữ lại

tu-hoc-mastercam2-11

+ 2 entity:

Enter the radius : nhập giá trị bán kính
Select entities : chọn đối tượng tiếp tuyến
Select another entity : chọn đối tượng tiếp tuyến thứ hai

tu-hoc-mastercam2-12

+ 3 ents/pst: 

Select an entity or: chọn đối tượng tiếp tuyến thứ nhất
Selecl an entity or: chọn đối tượng tiếp tuyến thứ hai
Select an entity or: chọn đối tượng tiếp tuyến thứ ba
Nếu không chọn đối tượng mà ta chọn Point entry: thì ta phải nhập toạ độ 3 điểm cung tròn đi qua.

 

tu-hoc-mastercam2-13

+Center line:

Select the line to be tangent to the circle: chọn đường thẳng đường tròn tiếp tuyến
Select the line to put the center of the circle on: chọn đường thẳng chứa tâm đường tròn
Enter the radius of the circle: nhập bán kính đường tròn
Select arc which to keep: chọn đưcmg tròn cần giữ lại

tu-hoc-mastercam2-14

+Point:

Select the entity that the arc is to be tangent to: chọn đối tượng cung tròn tiếp tuyến
Enter the thru point : nhập điểm cung tròn đi qua
Enter the radius         : nhập bán kính
Select an arc            : chọn cung cần giữ lại

Ví dụ: Cung cần vẽ sẽ tiếp tuyến với đoạn thẳng và đì qua tâm đường tròn

tu-hoc-mastercam2-15

+Dynamic:

Select the entity that the arc is to be tangent to: chọn đối tượng cung tròn tiếp tuyến
Slide arrow to position to be tangent to
Snapping is OFF- type<s> to tum snapping ON: định vị trí tiếp tuyến, gõ s để bắt điểm chính xác. Định vị trí điểm cuối của cung.

tu-hoc-mastercam2-16

e-Circ 2pts:

Enter the first poim : nhập điểm đầu tiên
Enter the second point : nhập điểm thứ hai

tu-hoc-mastercam2-18

f-Circ 3pts:

Enter the first point : nhập điểm đầu tiên
Enter the second point : nhập điểm thứ hai
Enter the third point : nhập điểm thứ ba

tu-hoc-mastercam2-17

g-Circ pt+ rad:

Enter the radius : nhập giá trị bán kính
Enter the center point : nhập toạ độ tâm

h-Circ pt+ dia:

Enter the diameter : nhập giá trị đường kính
Enter the center point : nhập toạ độ tâm

i-Circ pt+ edg:

Enter the center point : nhập toạ độ tâm
Enter the radius : nhập giá trị bán kính

Signs of a person to fall unconscious there are so many symptoms that indicate proceed the url unconsciousness is something related with dizziness, rapid heartbeat, slurred speech, sudden inability for responding etc.