Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 39:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh DRAFT FACES

tu-hoc-mastercam4-26

 

LỆNH DRAFT FACES

Ý NGHĨA:

Thay đổi góc nghiêng bề mặt

DẠNG LỆNH

Trẻn Menu : Main Menu – > Solids —> NextMenu ->Draft faces.
Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ N, chữ D.

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện dòng nhắc:

1, Select faces to draft: chọn mặt cần thay đổi góc :

tu-hoc-mastercam4-27

 

tu-hoc-mastercam4-28

2/Nhấn Done, xuất hiện bảng thoại sau:

tu-hoc-mastercam4-29

Draft to Face : theo bề mặt khác
Chọn bề mặt giao với bề măt cần thay đổi góc nghiêng.
Draft to Plane : theo mặt phẳng
Các mặt phẳng được định nghĩa theo các cách
X,Y,Z : theo các tọa độ X,Y,Z
Line : theo đường thẳng
C-plane : theo các mãt phẳng vẽ (Contruction plane)
3 points : mặt phẳng qua 3 điểm
Entity : mặt phẳng chứa các đối tượng
Normal : mặt phẳng pháp tuyến.
Draft to Edge : theo cạnh
Select reference edges for highlighted face: chọn cạnh của bề mặt đã chọn. Cạnh này thuộc giao tuyến của bề mặt cần thay đổi góc với bể mặt định hướng, hoặc song song với bề mặt định hướng. Nhấn Done để kết thúc.
Select edge or face to sefecify draft direction: chọn cạnh hoặc bề mặt để định hướng thay đổi góc Draft Angle: góc thay đổi.

 

3. Nhấn Done kết thúc lệnh.

tu-hoc-mastercam4-30

It is impossible to amass information https://domyhomework.guru about the topic through research.