Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 35:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh EXTRUDE

tu-hoc-mastercam4-01

 

LỆNH EXTRUDE:

Ý NGHĨA:

Tạo khối bằng cách đùn biên dạng

DẠNG LỆNH:

Trên Menu :Main Menu-> Solids -> Extrude.
Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ E

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện dòng nhắc:

1. Select chain(s) to be extrude 1: chọn đường biên dạng để đùn.

tu-hoc-mastercam4-02

2. Select chain(s) to be extrude 2: chọn đường biên dạng thứ 2 để đùn, nếu không chọn nhấn vào Done để kết thúc chọn đường biên.

Normal : hướng pháp tuyến với biên dạng
Const z : hướng theo tọa độ trục z
Line : theo đường thẳng
Two Points : qua 2 điểm
Reverse it : đổi hướng
Done : để kết thúc chọn hướng.

tu-hoc-mastercam4-03

3. Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam4-04

Các chức năng của hộp thoại Extrude Chain:
Extrude : đùn khối
Name : tên khối
Extrusion Operation: thao tác đùn.
Create Body: tạo khối (mặc định)
Cut Body: tạo khối cắt một khối đã có
Add Boss: cộng thêm một khối
Draft: đùn biên dạng hợp một góc so với hướng đùn
Outward: hướng ra ngoài (nếu không đánh dấu giá trị Angle sẽ dùng cho Invvard: hướng vào trong)
Angle : góc hợp bởi đường sinh khối với hướng đùn
Etrusion Distance/ Direction: khoảng cách/ hướng đùn.
Extend by specified distance: chiều cao khối được định nghĩa bởi khoảng cách.
Extend to point: đùn tới một điểm 
Vector:theo tọa độ véc tơ 
Re-Select: định nghĩa lại hướng đùn
R everse direction:đổi hướng đã chọn
Both direction:đùn theo cả hai hướng
Split draft: góc nghiêng được đảo lại (sử dụng khi mục Draít và Both direction được kích hoạt)
Thin Wall: các thông số bề dày.

tu-hoc-mastercam4-05

Thicken Inward: bề dày khối trong biên dạng (nhập giá trị bề dày tại Inward) – hình a
Thicken Outward: bề dày khối ngoài biên dạng (nhập giá trị bề dày tại Outward) – hình b
Thicken Both Directìon: bề dày khối cả hai phía của biên dạng – hình c

tu-hoc-mastercam4-06

Trường hợp biên dạng được chọn ở trên một khối đã có, các lựa chọn Cut Body và Add Boss được kích hoạt:

tu-hoc-mastercam4-07

tu-hoc-mastercam4-08

 

Therefore, it is obligatory for writers to communicate their opinion to explain more about the https://essaysheaven.com/ facts presented.