Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 33:Hướng dẫn sử dụng lệnh hiệu chỉnh bề mặt lệnh 2 SURFACE BLND và 3 SURFACE BLND

matercam5

A/ LỆNH 2 SURFACE BLND:

Ỷ NGHĨA:

Nối hai bề mặt.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Create -> Surface -> Next menu-> 2 surface blnd.
Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ u, chữ N, số 2.

GIẢI THÍCH:

Seiect a surface to blend onto: chọn bề mặt thứ nhất
Slide arrow to position to blend onto: định vị trí mũi tên để xác định vị trí đường nối Mũi tên hiển thị dường nối được tạo, chấp nhận nhấn OK, đổi hướng chọn Flip.
Select a suriace to blend onto: chọn bề mặt thứ nhất
Slide arrow to position to blend onto: định vị trí mũi tên để xác định vị trí đường nối
Nhấn Do it.

tu-hoc-mastercam3-94

B/LỆNH 3 SURFACE BLND:

Ý NGHĨA:

Nối ba bề mặt,

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Create -> Surface -> Next menu—> 3 surface blnd.
Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ U, chữ N, số 3.

GIẢI THÍCH:

Select a surface to blend onto: chọn bề mặt thứ nhất
Slide arrow to position to blend onto: định vị trí mũi tên để xác định vị trí đường nốí Mũi tên hiển thị đường nối được tạo, chấp nhận nhấn OK, đổi hướng chọn Flip.
Select a surface to blend onto: chọn bề mặt thứ nhất
Slide arrow to position to blend onto: định vị trí mũi tên để xác định vị trí đường nối Mũi tên hiển thị đường nối được tạo, chấp nhận nhấn OK, đổi hướng chọn Flip.
Select a surtace to blend onto: chọn bề mặt thứ nhất
Slide arrow to position to blend onto: định vị trí mũi tên để xác định vị trí đường nối Mũi tên hiển thị đường nối được tạo, chấp nhân nhấn OK, đổi hướng chọn Flip.
Nhấn Do it.

tu-hoc-mastercam3-95

tu-hoc-mastercam3-96

Image https://homework-writer.com/ courtesy of alina tytarenko use stylistic devices.