Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 32:Hướng dẫn sử dụng lệnh hiệu chỉnh bề mặt lệnh TRIM/ EXTEND

matercam9

LỆNH TRIM/ EXTEND:

Ý NGHĨA:

Cắt, kéo dãn bề mặt

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Create Surĩace -> Trim/extend.
Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ u, chữ .

GIẢI THÍCH:

Chọn phương án:

To curves : cắt bề mặt bằng các đường curve
To plane : cắt bề mặt bằng mặt phẳng vẽ
To surfaces : cắt bề mặt bằng các bề mặt
Flat bndy : tạo bề mặt bằng các đường biên kín
Split : chia bề mặt
Untrim : huỷ bỏ thao tác cắt
Remove bndy : dời các biên kín khỏi bề mặt
Fill holes : điền đầy các lỗ trống thuộc bề mặt
Extend : kéo dãn bề mặt.

 

1/To curves:

Slect surfaces : chọn bề mặt
Nhấn Done
Select curves 1 : chọn đường cắt
Nhấn Done.
Nhấn Do it.
indicate area to keep – select a suríace to be trimmed: chọn phần giữ lại của bề mặt

tu-hoc-mastercam3-80

2/To Plane: 

Select surfaces : chọn bề mặt
Nhấn Done.
Define Plane : định nghĩa mặt phẳng cần tạo mặt cong với bề mặt được tạo.
z= const : mặt phẳng vẽ nâng lên theo trục z
Y= const : mặt phẳng vẽ cách trục Y một hằng số
x= const : mặt phẳng vẽ cách trục X một hằng số
Line : line thuộc cplane, mặt phẳng sẽ vuông góc với
Cplane chứa đường thẳng
C- plane : các mặt phẳng vẽ
3 points : mặt phẳng đi qua 3 điểm
Entity : mặt phẳng chứa đối tượng
Normal : mặt phẳng pháp tuyến.
Nhấn Do it.

 

Ví dụ: X- const, Cplane: Top, x=0.

tu-hoc-mastercam3-82

 

3/To surfaces :

Select first set of surfaces: chọn bề mặt thứ nhất
Nhấn Done.
Select second set of surfaces: chọn bề mặt thứ hai
Nhấn Done.
Nhấn Do it
Indicate area to keep – select a surface to be trimmed: chọn phần giữ lại của bề mặt thứ nhất
Indicate area to keep – select a surface to be trimmed: chọn phần giữ lại của bề mặt thứ hai.

tu-hoc-mastercam3-83 tu-hoc-mastercam3-84

4/Flat bndy:

Flat Boundary Erimmed surface: chọn các đường biên kín
Nhấn Do it.

Ví dụ: có 5 Chain được chọn :

tu-hoc-mastercam3-85

5/Split:

Select surface to split: chọn bề mặt cần chia
Slide arrow to splitting location: định vị trí mũi tên để xác định vị trí chia bề mặt
Hướng mũi tên cho biết đường chia được tạo, đổi hướng mũi tên chọn Flip, chấp nhận chọn OK.

tu-hoc-mastercam3-86

6/Remove bndy:

Select surface: chọn bề mặt có chứa đường biên
Slide to boundary which is to be removed: chọn đường biên cần di chuyển

Bảng thoại:

tu-hoc-mastercam3-87

Có di chuyển tất cả các đường biên trên bề mặt không, chấp nhận chọn Yes

tu-hoc-mastercam3-88

tu-hoc-mastercam3-89

7/Fill holes:

Select surface : chọn bề mặt có chứa các lỗ trống
Silde to boundary of hole to fill: chọn biên của lỗ trên bề mặt
Bảng thoại:

tu-hoc-mastercam3-90

Có điền đầy tất cả các lỗ trên bề mặt, chấp nhận chọn Yes

tu-hoc-mastercam3-91

8/Extend:

Linear: nhập theo chiều dài cần kéo dãn
N: chọn phương án to plane
Y : nhập chiều dài kéo dãn tại Length
To plane : kéo dãn bề mặt tới một mặt phẳng vẽ
Y: chọn mặt phẳng vẽ tại Plane
N: chọn phương án Linear
Dispose: các xử lý với bề mặt gốc

a/Length:

Select a surface to extend: chọn bề mặt để kéo dãn
Slide arrow to edge to extend from: đinh vị trí mũi tên để xác định phía bề mặt được kéo dãn
Nhấn Do it.

tu-hoc-mastercam3-92

b/Plane:

Select a surface to extend: chọn bề mặt để kéo dãn
Slide arrow to edge to extend from: định vị trí mũi tên để xác dinh phía bề mặt được kéo dãn
Nhấn Do it.
Select plane to extend to: chọn mặt phẳng vẽ
Nhấn Do it.

tu-hoc-mastercam3-93

 

Stylistic devices have the potential to transform a boring topic to an https://majesticpapers.com/ writing a paper interesting one.