Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 31:Hướng dẫn sử dụng lệnh hiệu chỉnh bề mặt lệnh offset và fillet

tu-hoc-mastercam3-71

 A/ LỆNH OFFSET:

Ý NGHĨA:

Tạo bể mặt mới cách bề mặt gốc một khoảng xác định.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Create -> Surface -> Offset.
Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ u, chữ o

 

GIẢI THÍCH:

Select surfaces: chọn bề mặt gốc
Nhấn Done.

Đặt các thông số:

Surface(s) : chọn lại bề mặt
Offset dist : khoảng cách offset
Check norms: kiểm tra hướng offset
Dispose:
K : giữ lại bề mặt gốc
D : xoá bề mặt gốc
B : ẩn bề mặt gốc
Trong Check norms có hai lựa chọn:
Single: kiểm tra từng bề mặt
Cycle: kiểm tra cả chu trình.
Chọn một trong hai phương pháp để kiểm tra hướng offset, trên màn hình hiển thị mũi tên chỉ hướng, đổi hướng bằng chọn Flip.
Nhấn Do it.

tu-hoc-mastercam3-72

B/ LỆNH FILLET:

Ý NGHĨA:

Tạo bề mặt cong nối hai bề mặt.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn:Main Menu -> Create Surface -> Fillet.
Dòng lệnh:Gõ chữ c, chữ u, chữ F

 

GIẢI THÍCH:

tu-hoc-mastercam3-73

tu-hoc-mastercam3-74

tu-hoc-mastercam3-75

tu-hoc-mastercam3-76

tu-hoc-mastercam3-77

tu-hoc-mastercam3-78

tu-hoc-mastercam3-79

 

 

The interface is simple enough for one person to host and others to join the game.