Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 2:HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỆNH LINE (LỆNH TẠO ĐOẠN THẲNG )TRÊN MASTERCAM

LỆNH LINE:

Ý NGHĨA:
Tạo các đoạn thẳng.
DẠNG LỆNH:
Trình đơn:  Main Menu -> Create -> Line
Thanh c ông cụ : tu-hoc-mastercam1-88
Dòng lệnh:Gõ chữ V, chữ L
Xuất hiện các lựa chọn:

tu-hoc-mastercam1-89

GIẢI THÍCH:

a-Horizontal: tạo đoạn thẳng nằm ngang.

Dòng nhắc xuất hiện:
1. Create line, horizontal: Specify the first endpoint: nhập toạ độ điểm đầu tiên của đoạn thẳng
2. Length: nhập điểm thứ hai bằng cách dùng Point Entry Menu
3. Enter the y coordinate: hiện giá trị Y hiện hành của đường thẳng ngay trên vùng nhắc. Nhấn Enter nếu chấp nhận giá ưị Y này hoặc nhập giá trị mới sau đó nhấn Enter
4. Lặp lại bước 2 và 3 để tạo thêm các đoạn thẳng khác.
5. Nhấn ESC để thoát khỏi lệnh.

tu-hoc-mastercam1-90

 

b-Vertical: tạo đoạn thẳng đứng.

Cách thực hiện giống với trường hợp tạo đoạn thẳng nằm ngang.

tu-hoc-mastercam1-91

c-Endpoints: tạo đoạn thẳng qua 2 điểm :

1. Specify the first endpoint: nhập toạ độ điểm đầu tiên của đoạn thẳng
2. Length: nhập điểm thứ hai bằng cách dùng Point Entry Menu
3. Lặp lại bước 1 và 2 dể tạo thêm các đoạn thẳng khác.
4. Nhấn ESC để thoát khỏi lệnh.

tu-hoc-mastercam1-92

 

 

d- multiple: tạo nhiều đoạn thẳng:

Dòng nhắc xuất hiện:
1. specify the first endpoint: nhập toạ độ điểm đầu tiên của đoạn thẳng,
2. Length: nhập điểm thứ hai bằng cách dùng Point Entry Menu.
3. Length: nhập điểm kế tiếp để tạo một chuỗi các đoạn thẳng.
4. Nhấn ESC để thoát khỏi lệnh.

tu-hoc-mastercam1-93

e-Polar: tạo đoạn thẳng theo tọa độ cực:

Dòng nhắc xuất hiện:
1. Specify the first endpoint: nhập toạ độ điểm đầu tiên của đoạn thẳng.
2. Enter the angle in degrees: nhập góc nghiêng của đoạn thẳng.
3. Length: nhập chiều dài đoạn thẳng.
4. Nhấn ESC đẻ thoát khỏi lệnh.

tu-hoc-mastercam1-94

f-Tangent: tạo đoạn thẳng tiếp tuyến:

Xuất hiện các cách vẽ: Angle, arcs ,Point
Angle: tạo một đoạn thẳng nghiêng một góc xác đinh và tiếp tuyến với một đường cong.
Dòng nhắc xuất hiện:
1. Select arc or spline: chọn đường cong để đoạn thẳng tiếp tuyến.
2. Enter the angle in degrees: nhập giá trị góc nghiêng của đoạn thẳng so với phương ngang.
3. Enter the line length: nhập chiều dài đoạn thẳng.
Trên màn hình hiển thị hai đoạn thẳng bắt đầu tại điểm tiếp xúc.
Select line to keep: click vào đoạn thẳng cần giữ lại.

tu-hoc-mastercam1-95

Arcs: tạo một đoạn thẳng tiếp tuyến với hai cung tròn
Dòng nhắc xuất hiện:
1. Select an arc: chọn cung tròn thứ nhất để doạn thẳng tiếp tuyến
2. Select other arc: chọn cung tròn thứ hai.
3. Nhấn ESC để thoát khỏi lệnh.

tu-hoc-mastercam1-96

Point: tạo một đoạn thẳng tiếp tuyến với một đường cong và đi qua một điểm.
Dòng nhắc xuất hiện:
1. Select arc or spline: chọn đường cong để doạn thẳng tiếp tuyến.
2. Select through point: chọn điểm mà dường thẳng sẽ đi qua.
3. Enter the line lenglh: nhập chiều đài đoạn thẳng.
4.Nhấn ESC để thoát khỏi lệnh.

tu-hoc-mastercam1-97

Đoạn thẳng tiếp tuyến đường tròn lớn, qua tâm đường tròn nhỏ.

 

g-Perpendiclr: tạo đoạn thẳng vuông góc với một đoạn thẳng, cung tròn.

Xuất hiện các cách vẽ:  Point ,Arc
Point: tạo đoạn thẳng vuông góc với đoạn thẳng, cung tròn và đi qua một điểm,
Dòng nhắc xuất hiện:
1. Select line arc or spline: chọn vào đối tượng mà ta muốn đoạn thẳng sẽ vuông góc.
2. Specify an endpoint: dùng Point Entry Menu để chọn một điểm mà đoạn thẳng vuông góc sẽ đi qua.
3. Length: nhập chiều dài của đoạn thẳng.
4.Nhấn ESC để thoát khỏi lệnh.

tu-hoc-mastercam1-98

Arc: tạo một đoạn thẳng vuông góc với một đoạn thẳng khác và tiếp tuyến với một đường cong.
1. Select line: chọn đoạn thẳng mà ta cần tạo vuông góc.
2. Select arc: chọn đường cong mà đoạn thẳng cần vẽ tiếp tuyến.
3. Enter the line length: nhập gtá trị chiều dài đoạn thẳng.
4. Select li ne to keep: click vào đoạn thẳng mà ta muốn giữ lại.

tu-hoc-mastercam1-99

 

h-Parallel: tạo đoạn thẳng song song với doạn thẳng cho trước.

Xuất hiện các lựa chọn: Side/dist ,Point ,Arc
Side/dist: Tạo đoạn thẳng song song với đoạn thẳng mẫu và cách đoạn thẳng này một khoảng cách xác định.
Dòng nhắc xuất hiện:
1. Select line: chọn đoạn thẳng mẫu
2. Indicate the offset direction: chọn hướng vẽ.
3. Parallel line distance: nhập khoảng cách

tu-hoc-mastercam2-01

Point: tạo đoạn thẳng song song với đoạn thẳng mẫu và đi qua một điểm.
1. Select line: chọn đoạn thẳng mẫu.
2. Select the point to place a parrallel line tangent to: chọn điểm mà đoạn thẳng cần tạo sẽ đi qua.

tu-hoc-mastercam2-02

Đoạn thẳng được tạo song song đoạn thẳng gốc, đi qua tâm đường tròn.
Arc: tạo đoạn thẳng song song với đoạn thẳng mẫu và tiếp tuyến với một cung tròn.
1.Select line: chọn đoạn thẳng mẫu.
2.Select an are to place a parrallel line tangent to: chọn cung mà đoạn thẳng cần tạo sẽ tiếp tuyến,
3.Select line to keep: chọn đoạn thẳng cần giữ lại

 

tu-hoc-mastercam2-03

i-bisect:tạo đường phân giác của một góc tạo bởi hai đoạn thẳng:

Dòng nhắc xuất hiện:
1. Select two line to bisect: chọn hai đường thẳng cắt nhau.
2. Enter the line length: nhập chiểu dài đoạn thẳng cần tạo,
3. Select iine to keep: chọn đường phân giác cần giữ lại.
Nếu các đường thẳng dược chọn không cắt nhau Mastercam tính toán giao điểm của chúng và tạo đường phân giác đi qua giao diểm. Nếu hai đường thẳng song song thì ta được đường thẳng song song và cách đều hai đường thẳng được chọn.

tu-hoc-mastercam2-04

 

 

k-Closest: tạo đoạn thẳng ngắn nhất nối giữa hai đường cong hoặc giữa đường cong với một điểm:

Dòng nhắc xuất hiện:
  1. Select line arc, spline: chọn đường thẳng, đường cong.
  2. Select point line, arc or spline: chọn một điểm, đường thẳng hoặc đường cong.

tu-hoc-mastercam2-05

 

 

 

 

 

 

 

If you find a person going through any of these then you do my assignment https://justdomyhomework.com can be sure that the person can go through unconsciousness.