Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 29:Hướng dẫn sử dụng lệnh PRIMITIVE trên mastercam

tu-hoc-mastercam3-63

LỆNH PRIMITIVE:

Ý NGHĨA:

Tạo bề mặt cơ bản.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu —> Create -> Surface-> Next menu -> Primitive.
Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ U, chữ N, chữ p.

 

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện các lựa chọn:

Cylinder: tạo bề mặt trụ
Cone: tạo bề mặt nón
Block: tạo bề mặt hình lập phương
Sphere :tạo bề mặt cầu
Torus: tạo bề mặt xuyến
Extrusion: đùn biên dạng thành mặt

 

a/Cylinder:

Các thông số:
Height : chiều cao Radius : bán kính
Axis : trục đối xứng
Base point : điểm cơ sở Stíyt angle : góc bắt đầu
Sweep angle : góc quét
Attributes : thuộc tính của khối (color, level)

tu-hoc-mastercam3-64

b/ Cone:

Các thông số:
Height : chiểu cao bề mặt nón
Btm radius : bán kính đáy
Top radius : bán kính đỉnh
Taper angle : góc nghiêng đường sinh so với trục đối xứng
Axis : trục đối xứng
Base point : điểm cơ sở
Start angle : gốc bắt đầu
Sweep angle : góc quét
Attributes : thuộc tính (color, level)
Attributes
Nhấn ESC.

tu-hoc-mastercam3-65

c/Block:

Các thông số:

Cách 1: nhập theo các thông số kích thước:
Height : chiều cao
Length : chiều dài
Width : chiều rộng
Cách 2: nhập theo toạ độ 2 đỉnh
Taper angle : góc nghiêng đường sinh
Axis (H) : trục đối xứng theo chiều cao
Rotate : góc xoay
Axis (L) : trục đối xứng theo chiều dài
Base point : điểm cơ sở
Attributes : thuộc tính

Nhấn ESC

tu-hoc-mastercam3-66

d/Sphere:

Đặt các thông số:

Radius : bán kính
Axis : trục đối xứng
Base point : điểm cơ sở
Start angle : góc bắt đầu
Sweep angle : góc quét

Nhấn ESC.

tu-hoc-mastercam3-67

e/ Torus:

Maj radius :bán kính vòng tròn cơ sở
Min radius :bán kính biên dạng
Axis :trục đối xứng
Base point :điểm cơ sở
Start angle :góc bắt đầu
Sweep angle: góc quét
Nhấn ESC.

tu-hoc-mastercam3-68

f/Extrusion:

Chọn biên dạng cần đùn

Đặt các thông số:

Height : chiều cao đùn
Scale : tỉ lệ biên dạng tạo so với biên dạng gốc
Rotate : xoay bế mặt
Offset : khoảng cách so với biên dạng
Larger : offset ra ngoài biên dạng gốc
Smaller : offset vào trong biên dạng gốc
Taper angle : góc doãng
Axis : trục đối xứng
Base point : điểm cơ sở

Nhấn ESC

tu-hoc-mastercam3-69 tu-hoc-mastercam3-70

Flashback when used to write an unexciting topic https://justdomyhomework.com breathes life into the topic.