Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 30:Hướng dẫn sử dụng lệnh FROM SOLID trên mastercam

matercam12

LỆNH FROM SOLID:

 

Ý NGHĨA:

Tạo bề mặt từ khối đã có.

 

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Create -> Surface -> Next menu —> From solid.
Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ u, chữ N, chữ s.

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện các lựa chọn:

From back
Y: chọn các mặt sau của khối
N: chọn các mặt trước của khối
Faces
Y: chỉ chọn các bề mặt của khối
N: chỉ chọn khối
Solids
Y: chọn khối
N: chỉ chọn bề mặt của khối
Verify
Y: có kiểm tra bề mặt đã chọn
N: không kiểm tra bế mặt đã chọn
Last : trở về bề mặt trước đó.

 

Chọn bề mặt của khối cần tạo Face.
Nhấn Done.
Nếu chọn toàn bộ khối ta sẽ được hình dạng giống với khối nhưng chỉ là các bề mặt còn trong rỗng.

 

They facilitate divulging more information about a topic in an appealing manner.