Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 28:Hướng dẫn sử dụng lệnh COONS trên mastercam

matercam7

LỆNH COONS:

 

Ý NGHĨA:

Tạo bề mặt bằng cách xác định một mắt lưới của các đường giao nhau.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu —> Create -> Surface —> Coons.
Dòng lệnh                : Gõ chữ c, chữ u.

 

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam3-54

Yes:chọn chuỗi tự động
No:  không chọn chuỗi tự động

a/Chọn chuổi tự động:

Select curves which intersect at the upper – left corner: chọn các đường giao nhau để xác định đỉnh thứ nhất của mắt lưới. tu-hoc-mastercam3-55

 

Select end of one of the curves at the tower – right comer: chọn điểm cuối của một đối tượng thuc mắt lưới để xác định đỉnh đối diện, mắt lưới được đổi màu
tu-hoc-mastercam3-56
Nhấn Do it.

tu-hoc-mastercam3-57

b/Không chọn chuỗi tự động:

Number of pathes in the along direction: số mắt lưới theo hướng dọc
Number of pathes in the arross direclion: số mắt lưới theo hướng ngang
Deline along contour 1 of row 1: biên dạng thứ nhất của hàng thứ nhất theo hướng dọc.
tu-hoc-mastercam3-58
Define along contour 1 of row 2: biên dạng thứ nhất của hàng thứ hai theo hướng dọc.
tu-hoc-mastercam3-59
Define across contour 1 of column 1: biên dạng thứ nhất của cột thứ nhất theo hướng ngang

tu-hoc-mastercam3-60

Define across contour 1 of column 2: biên dạng thứ nhất của cột theo hướng ngang

tu-hoc-mastercam3-61

Chọn End here
Nhấn Done
Nhấn Do it

tu-hoc-mastercam3-62

The recollection of past events in the present setting adds value to the topic even if it appears boring to a writer.