Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 27:Hướng dẫn sử dụng các lệnh LOFT, RULED và DRAFT trên mastercam

tu-hoc-mastercam3-46

A/LỆNH LOFT:

Ý NGHĨA:

Nối các biên dạng với nhau theo các đường cong để lạo bề mặt.

DẠNG LỆNH:

Trình dơn : Main Menu Create -> Surface -> Loft.
Dòng lệnh                : Gõ chữ c, chữ u, chữ L.

GIẢI THÍCH:

Define contour 1: chọn biên dạng

tu-hoc-mastercam3-47

Define contour 2: chọn biên đạng
Nhấn Done.
Nhấn Do it.

tu-hoc-mastercam3-48

B/LỆNH RULED :

Ý NGHĨA:

Nối các biên dạng với nhau theo các đường thẳng để tạo bề mặt.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Create -> Surface Ruled.
Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ U

GIẢI THÍCH:

Define contour 1: chọn biên dạng.

tu-hoc-mastercam3-49

Define contour 2: chọn biên dạng
Nhấn Done.
Nhấn Do it.

tu-hoc-mastercam3-50

C/ LỆNH DRAFT:

Ý NGHĨA:

Đùn một biên dạng thành bề mặt.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn                 : Main Menu -> Create -> Surface Drafl.
Dòng lệnh                : Gõ chữ c, chữ u, chữ D

GIẢI THÍCH:

Select the profile entities 1: chọn biên dạng
tu-hoc-mastercam3-51
Nhấn Done

Đặt các thông số:

Curves : chọn lại biên dạng
View : mặt phẳng nhìn
To plane
N : không đùn tới C-plane
Y : đùn tới C-plane
Length : khoảng cách đùn
Angle : góc doãng
Type : kiểu bề mặt được tạo
tu-hoc-mastercam3-52
Nhấn Do it.
Nhấn ESC.

tu-hoc-mastercam3-53

 

In the event of disconnection the game is not disrupted as the ai plays your game instead.