Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 26:Hướng dẫn sử dụng lệnh SWEEP và REVOLVE trên mastercam

matercam12

A/ LỆNH SWEEP:

Ý NGHĨA:

Tạo bề mặt bằng cách quét các biên dạng quanh đường dẫn.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn:Main Menu – > Create > Surface —> Sweep
Dòng lệnh: Gõ chữ c, chữ u, chữ s.

GIẢI THÍCH:

Define the across contour: chọn các biên dạng
Nhấn Done.
Define the along contour: chọn dường dẫn
Nhấn Do it.

Ví dụ: Có sáu biên dạng và một đường dẫn, chọn thứ tự các biên dạng.

tu-hoc-mastercam3-42

 

 

B/ LỆNH REVOLVE:

Ý NGHĨA:

Tạo bề mặt bằng cách quay biên dạng quanh một trục.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn:Main Menu Create -> Surface -> Revolve.

Dòng lệnh:Gõ chữ c, chữ u, chữ R

GIẢI THÍCH:

Select the profile entities: chọn các biên dạng

tu-hoc-mastercam3-43

Nhấn Done.
Select the axis of rotation: chọn trục xoay

tu-hoc-mastercam3-44

Đặt các thông số:

Curves : chọn lại đường biên
Axis : chọn lại trục xoay
Start angle : góc bắt đầu
End angle : góc quét tính theo chiều mũi tên
Type : kiểu Nurb (N), kiểu thông số (p)
Nhấn Do it.

tu-hoc-mastercam3-45

 

.