Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 25:Hướng dẫn sử dụng lệnh STRETCH và lệnh ROLL trên mastercam

matercam10

A/  LỆNH STRETCH:

Ý NGHĨA:

Kéo dãn đối tượng.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Xform -> stretch.
Dòng lệnh : Gõ chữ X, chữ H.

GIẢI THÍCH:

Selection method: chọn phương pháp chọn đối tượng
Window: của sổ chọn dạng chữ nhật
Polygon: của sổ chọn dạng hình đa giác
Nhấn phím trái chuột để xác định các đỉnh cửa sổ chọn: những đối tượng nàm bên trong cửa sổ sẽ bị dịch chuyển, đối tượng vắt qua cửa sổ bị kéo dãn.
Translation direction: hướng kéo dãn: chọn một trong 4 phương pháp

tu-hoc-mastercam3-36

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam3-37

Nhấn OK.

 

A/LỆNH ROLL:

Ý NGHĨA:

Cuộn đối tượng.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Xform -> Roll.
Dòng lệnh : Gõ chữ X, chữ L

GIẢI THÍCH:

Chain entities to roll/un roll 1: chọn đối tượng để cuộn.

 

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam3-38

Operation : thao tác (move, copy)
Roll/unroll
Roll : cuộn đối tượng
Unroll : không cuộn
Rotation
Rotate about : trục cuộn
X axis : cuộn theo trục X
Y axis : cuộn theo trục Y
Direction : hướng cuộn
cw : thuận chiều kim đồng hồ
ccw : ngược chiều kim đồng hồ
Rotary diameter : đường kính cuộn
Angle tolerance : dung sai góc khi cuộn
Target geometry : kiểu đối tượng đích
Points : các điểm
Lines : các đoạn thẳng
Splines : các đường Spline
Nurbs : các đường cong dạng Nurb
Vị trí đối tượng đích: có hai cách:
Angle : góc so với phương ngang
Associate pts: điểm liên kết
Nhấn OK,

 

Ví dụ: Đối tuợng cuộn là hình chữ nhật, trục cuộn là trục Y, chiều cuộn cw, sử dụng điểm liên kết là hai điểm thuộc cạnh trong gần trục Y, đường kính cuộn 200 mm.

tu-hoc-mastercam3-40

Connecting past and present events heightens do my college homework for https://college-homework-help.org the meaning conveyed by the topic.