Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 24:Hướng dẫn sử dụng lệnh OFFSET và OFS CTOUR trên mastercam

tu-hoc-mastercam3-31

A/ LỆNH OFFSET:

Ý NGHĨA:

Tạo đối tượng mới song song với đối tượng gốc.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu —> Xform —> Offset.
Dòng lệnh : Gõ chữ X, chữ o.

 

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam3-32

Operation : thao tác
Move :Dịch chuyển
Copy :sao chép
Number of steps :số lần lặp lại
Offset distance:khoảng cách
Splines:: các thông số giới hạn đối là đường cong spline.
Nhấn OK.
Select the line, arc, spline or curve to offset: chọn đường thẳng, cung tròn, spline, đường cong để offset
Indicate the offset direction: hướng tạo.
Nhấn ESC.

 

B/ LỆNH OFS CTOUR:

Ý NGHĨA:

Tạo đối tượng mới song song với đối tượng gốc. Đối tượng gốc là một biên dạng.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn                 : Main Menu -> Xform -> Ofs ctour.
Dòng lệnh                : Gõ chữ X, chữ c.

GIẢI THÍCH:

Select Chain 1: chọn chuỗi biên dạng
Select Chain 2: tiếp tục chọn chuỗi.
Nhấn Done.
Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam3-33

Operation: thao tác
Move:dịch chuyển
Copy:sao chép
Number of steps:: số lần lặp
Offset:hướng tạo
Left: bên trái đường biên gốc
Right:bên phải đường biên gốc
Hướng trái, phải phụ thuộc chiều mũi tên hiển thị khi chọn biên dạng.
Comers : tại các góc của biên dạng
None : không có cung chuyển tiếp
Sharp : có cung chuyển tiếp
All : cả hai dạng
Distance : khoảng cách offset
Infinite look ahead: không giới hạn về hướng tạo
Offset depth : chiều sâu offset
Absolute : tính theo giá trị tuyệt đối Incremental : tính theo tương đối
Taper angle : góc nghiêng
Nhấn Ok.

Ví dụ:

tu-hoc-mastercam3-34

tu-hoc-mastercam3-35
Khi có giá trị offset depth ta được đối tượng trong không gian 3D:

 

Giá trị của Distance và taper angle khác 0.

 

As a final point, it is not an assurance that you will continuously write topics that buy research paper online https://buyresearchpapers.net/ arouse your interest.