Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 23:Hướng dẫn sử dụng TRANSLATE (lệnh dịch chuyển đối tượng)

matercam11

LỆNH TRANSLATE:

Ý NGHĨA:

Dịch chuyển đối tượng

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Xform -> Translate.
Dòng lệnh : Gõ chữ X, chữ T.

 

GIẢI THÍCH:

Select entities to translate: chọn đối tượng để dịch chuyển
Nhấn Done.
Translate direction: hướng dịch chuyển.
Rectang : theo tọa độ véc tơ
Polar : theo tọa độ cực
Between pts : giữa hai điểm
Between vws: giữa hai mặt phẳng

 

a/Rectang:

Enter the translation vector: tọa độ đỉnh véc tơ (gốc trùng với gốc toạ độ)
Xuất hiện bảng thoại: chọn thao tác Move, Copy hoặc Join
Number of steps: số lần lặp Nhấn OK.
tu-hoc-mastercam3-24
Ví dụ: Dịch chuyển đường tròn, toạ độ đỉnh véc tơ dịch chuyển (0,0,2). Tại dòng nhắc Enter the translation vector: z 2, số lần lặp 2.

tu-hoc-mastercam3-25

b/Polar:

Enter the translation distance : nhập khoảng cách dịch chuyển
Enter the ưanslation angle : nhập góc dịch chuyển so với phương ngang
Xuất hiên bảng thoại:

tu-hoc-mastercam3-26

Nhấn OK.
Ví dụ: Khoảng cách dịch chuyển (tính từ tâm hai đường tròn), góc nghiêng 45 độ, s lần lặp 2.

tu-hoc-mastercam3-27

c/Between pts:

Enter the point to translate from: nhập điểm bắt đầu
Nhập tọa độ điểm đích : gõ giá trị tọa độ X,Y,Z từ bàn phím.
Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam3-28

Nhấn OK.

 

d/Between vws:

Source plane: định nghĩa mặt phẳng chứa đối tượng gốc
Destination plane: định nghTa mặt phẳng đích
Enter the point to translation from: nhập điểm bắt đầu
Nhập điểm đích (điểm thuộc mặt phẳng đích)

 

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam3-29

Nếu nhập tại ô Number of steps số khác 1: khi đó đối tượng vừa tạo, và mặt chứa nó trở thành đối tượng gốc cho lần lặp tiếp sau.
Nhấn OK.
Ví dụ: dịch chuyển đường tròn từ mặt Top lên mặt Side.

tu-hoc-mastercam3-30

 

 

 

From time to time, you might have to write about topics that you regard write my papers for MidnightPapers as insignificant to you.