Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 22:Hướng dẫn sử dụng lệnh hỗ trợ vẽ lệnh SCALE

matercam10

A/LỆNH SCALE:

Ý NGHĨA:

Tạo đối tượng tỷ lệ với đối tượng gốc, hộ số tỷ lê bằng nhau theo các phương.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Xform -> Scale.
Dòng lệnh : Gõ chữ X, chữ s.

GIẢI THÍCH:

Select entities to scale: chọn đối tượng để lấy tỷ lệ
Nhấn Done.
Enter the point to scale about: điểm cơ sở.
Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam3-22

Chọn một trong các phương án: Move, copy, Join
Number of steps : số lần lặp
Scale factor : hệ số tỷ lệ
Nhấn OK
Nhấn ESC .

B/LỆNH SCALE XYZ:

Ý NGHĨA:

Tạo đối tượng tỷ lệ với đối tượng gốc, hệ số tỷ lệ khác nhau theo các phương X, Y, z.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu —> Xform-> Scale XYZ.
Dòng lệnh : Gõ chữ X, chữ S.

GIẢI THÍCH:

Select entities to scale xyz: chọn đổi tượng để lấy tỷ lệ.
Nhấn Done.
Enter the point to scale about: điểm cơ sở.

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam3-23

Number of steps: số lần lặp
X Scale factor:hệ số tỷ lệ theo phương X
Y Scale Factor:hệ số tỷ lệ theo phương Y
z Scale factor:hệ số tỷ lệ theo phương z

 

Nhấn OK.

Nhấn ESC.

 

 

 

Tips to play the game you will find these tips useful to play the iphone game the initial strategy is to land on un-owned properties and to buy them.