Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 21:Hướng dẫn sử dụng lệnh hỗ trợ vẽ lệnh MIRROR và ROTATE

tu-hoc-mastercam3-17

A/LỆNH MIRROR:

Ý NGHĨA:

Tạo đối tượng mới đối xứng với đối tượng gốc.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn:   main menu ->xform->MIRROR
Dòng Lệnh    : Gõ chữ X, chữ M.

GIẢI THÍCH:

Select entities to mirror: chọn đối tượng lấy đối xứng.
Nhấn Done.
Chọn trục đối xứng.
X axis : trục X làm trục đối xứng
Y axis : trục Y làm trục đối xứng
Line : chọn đường thẳng làm trục đối xứng
2 point : trục đối xứng được xác định qua 2 điểm

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam3-18

Chọn thao tác cần thực hiện:
Move : không giữ lại đối tượng gốc sau khi tạo đối tượng đối xứng
Copy : giữ lại dổi tượng góc sau khi tạo đối tượng đối xứng
Join : kết nối đối tượng gốc với đối tượng đối xứng
Use construction attributes: sử dụng các tính chất của đối tượng gốc (màu sắc, kiểu đường nét).
Nhấn OK.
Nhấn ESC.

tu-hoc-mastercam3-19

 

B/  LỆNH ROTATE:

Ý NGHĨA:

Xoay đối tượng.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn: main menu ->xform->ROTATE
Dòng lệnh : Gõ chữ X, chữ R.

GIẢI THÍCH:

Select entities to rotate: chọn đối tượng để xoay
Nhấn Done
Enter the point to rotate about: tâm xoay

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam3-20

Chọn một trong các phương án: Move, copy, Join
Number of steps : số lần lặp
Rotation angle : góc xoay Nhấn OK.
Nhấn ESC.

Ví dụ: đoạn thẳng được xoay góc 45 độ, tâm xoay tại đầu mút, số lần lặp 6.

tu-hoc-mastercam3-21

 

Some level of luck does determine which property the player lands on and could cell phone spy prove to be advantageous.