Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 20:Hướng dẫn sử dụng lệnh ANALYZE(phân tích đối tượng) trong mastercam

tu-hoc-mastercam3-05

LỆNH ANALYZE

Ý NGHĨA:

Phân tích đối tượng.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn:main menu ->ANALYZE
Dòng lệnh :Gõ chữ A

GIẢI THÍCH:

Xuất hiên các phương án chọn kiểu phân tích:
Point : cho biết các thông tin của một điểm
Contour : phân tích biên dạng
Only : phân tích một kiểu đối tượng
Between pts : thông tin về hai điểm
Angle : thông tin về góc
Dynamic : thông tin điểm bất kỳ
Area/volume: diện tích /khối lượng
Number : chọn đối tượng theo số
Chain : phân tích chuỗi
Surfaces : phân tích bề mặt

a/Point:

Enter a point: nhập điểm cần biết thông tin về nó
Dưới đáy màn hình hiển thị thông tin toạ độ của điểm: X, Y, z.

b/Contour:

Select Chain 1: chọn chuỗi biên dạng

tu-hoc-mastercam3-06

Nhấn Done
Chọn kiểu biên dạng 2D hay 3D.

tu-hoc-mastercam3-07

Nhấn OK.
Enter a comment: nhập dòng chú thích bất kỳ (Ví dụ: biên dạng 1)

Kết quả phân tích.

tu-hoc-mastercam3-08
Chọn file, save để lưu kết quả phân tích.

 

c/ On ly:

Chọn kiểu đối tượng cần phân tích.

tu-hoc-mastercam3-09

Với từng kiểu đối tượng chọn ta có các thông tin về đối tượng, nếu tại Edit trên menu để (Y) sẽ xuất hiện bảng thoại cho phép ta thay đổi tính chất đối tượng.
Chọn đối tượng, xuất hiện bảng thoại: ví dụ đối tượng chọn là LINES.

 

Các thông số vê kích thước:

tu-hoc-mastercam3-10

Các thông số về tính chất:

tu-hoc-mastercam3-11

Nhấn OK.
Nhấn ESC.

d/Between pts:

Enter the first point: nhập điểm thứ nhất.
Enter the second point: nhập điểm thứ hai.
Dưới đáy màn hình hiển thị kết quả: toạ độ 2 điểm, chiều dài đoạn thẳng qua 2 điểm, góc nghiêng đoạn thẳng so với phương ngang.

 

e/Angle:

Select line 1: chọn đường thẳng thứ nhất
Select line 2: chọn đường thẳng thứ hai
Hiển thị góc giữa hai đường.

 

f/Dynamic:

Select a line, arc, spline, surface or solid: chọn đường thẳng (hoặc dường cong, b mặt, khối), Trên màn hình hiển thị mũi tên, di chuyển mũi tên dưới đáy màn hình hiển thị toạ độ tương ứng.

 

g/Area/volume:

Chọn phương án:

2D area : diện tích biên dạng 2D
Surface area : diện tích bề mặt
Solid props : phân tích khối

+2D area:

Select Chain 1: chọn chuỗi biên dạng.
nhấn Done.
Kết quả:
tu-hoc-mastercam3-12

+Surface area:

Select surfaces: chọn bề mặt. Nhấn Done.
Kết quả:

tu-hoc-mastercam3-13

+Solid props:

Select solid body: chọn khối cần phân tích
Kết quả:

tu-hoc-mastercam3-15

h/Number:

Enter number of entity to analyze: chọn đối tượng để phân tích theo thứ tự. Kết quả hiển thị thông tin về đối tượng thuộc số vừa gõ.

 

i/Chain:

Chọn chuỗi cần phân tích. Nhấn Done.
Hiển thị kết quả:

tu-hoc-mastercam3-16

 

Nhấn OK.

 

As already mentioned, it requires conforming to simple order-essay-online.net writing techniques that are can be honed without difficulties.