Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 1:Hướng dẫn sử dụng lệnh point (lệnh tạo điểm)trên mastercam

    LỆNH POINT:

Ý NGHĨA:

Tạo các điểm.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu-> Create -> Point.

Thanh công cụ:  tu-hoc-mastercam1-71

Dòng lệnh:   G õ chữ c, chữ p.

Xuất hiện các lựa chọn:

Point:

Position

Along ent

Node pts

Cpts NURBS

Dynamic

Length

Slice

Srf project

Perp/dist

Next menu

 

Nhấn phím trái chuột vào Next menu ta có thêm các lựa chọn:

Grid

Bolt circle

Small arcs

 

GIẢI THÍCH:

Position: Tạo một điểm ở một vị trí bất kỳ trên màn hình Dòng nhắc xuất hiện:

+specify a point: nhập toạ độ điểm, sử dụng Point Entry Menu hoặc gõ toạ độ từ bàn phím.

+Lặp lại bước 1 để tạo thêm các điểm khác

+Nhấn ESC để thoát khỏi lệnh

tu-hoc-mastercam1-72

 

Các điểm P1….. P6 được nhập trực tiếp.

 

Along ent: Tạo một dãy các điểm dọc theo một đường thẳng, đường cong, đường cong spline với số điểm .xác định trước.

Dòng nhắc xuất hiện:

1. Specify an entity: chọn một đường thẳng, đường cong để vẽ các điểm

2. Enter number of point to create: nhập số điểm cần tạo

3. Lặp lại bước 1 và 2 để tạo thêm các điểm trên các đổi tượng khác

4.Nhìn ESC để thoát khỏi lệnh.

tu-hoc-mastercam1-73

a-Node pts: Tạo các điểm nút của đường spline dạng Parameter

Dòng nhắc xuất hiện:

1. Select a parametric spline: chọn một spline dạng Parameter

2. Lặp lại bước 1 để tạo thêm các điểm trên các splìne dạng Parameter

3. Nhấn ESC dể thoát khỏi lệnh.

tu-hoc-mastercam1-74

 

b-Cpts NURBS : Tạo các điểm điều khiển của đường spline dạng NURBS.

Dòng nhắc xuất hiện:

1. Select a NURBS spline: chọn một spline dạng NURBS

2. Lặp lại bước 1 để tạo thêm các điểm trên các spline dạng NURBS

3. Nhấn ESC để thoát khỏi lệnh.

tu-hoc-mastercam1-75

 

c-Dynami c: Tạo các điểm bất kỳ trên các đối tượng: đường thẳng, đường cong, bề mặt, khối đặc:

Dòng nhắc xuất hiện:

1. Select an entity: chọn một đối tượng. Trên màn hình hiển thị một mũi tên trên đối tượng mà ta đã chọn.

2. Select Point. Press <ESC> when done
Snapping is OFF. Type <s> to tum snapping ON: Dùng chuột để di chuyển gốc mũi tên đến vị trí mà ta cần vẽ điểm. Nếu muốn thực hiện chế độ bắt điểm khi nhập điểm thì gõ phím s

3. Nhấn phím trái chuột để vẽ điểm tại gốc của mũi tên.

4. Lặp lại bước 2 và 3 để tạo thêm các điểm trên đối tượng được chọn.
Nhấn ESC hai lần để thoát khỏi lệnh.

tu-hoc-mastercam1-76

Với trường hợp tạo các điểm bất kỳ trên bề mặt khối đặc thực hiện như sau:

Trên Menu Dynamic chọn: Solid face xuất hiện các thiết lập cho việc chọn đối tượng:

FromBack : Y (yes) hoặc N (no)
Faces : Y (yes) hoặc N (no)
Verify : Y (yes) hoặc N (no)

Các thiết lập được thay đổi bằng cách nhấn phím trái chuột vào các lựa chọn Y hoặc N

FromBack : nếu đặt Y (yes) chí chọn các mặt sau của khối. Nếu đặt N (no) chỉ chọn các mặt trước của khối.

Faces : nếu đặt Y (yes) cho phép chọn bề mặt của khối cần vẽ điểm. Nếu đặt N (no)

không cho phép chọn bề mặt của khối cần vẽ điểm.

Verify : nếu chọn N (no) bề mặt được chọn của khối là không thể thay đổi. Nếu chọn Y (yes) bề mặt được chọn của khối có thể thay đổi tới bề mặt kế tiếp (Next) hoặc trở về chính nó (Prev).

Sau khi dặt các thiết lập cho việc chọn bề mặt của khối, ta di chuột tới bể mặt cần chọn của khối và nhấn phím trái chuột, trên bề mặt được chọn hiển thị một mũi tên.

Dòng nhắc:

1. Select Point. Press <ESC> when done
Snapping is OFF. Type <s> to turn snapping ON: dùng chuột để di chuyển gốc mũi tên đến vị trí mà ta cần vẽ điểm. Nếu muốn thực hiện chế độ bắt điểm khi nhập điểm thì gõ phím s.
2. Nhấn phím trái chuột để vẽ điểm tại gốc của mũi tên.
3. Lặp lại bước 1 và 2 để tạo thêm các điểm trên đối tượng được chọn.
4. Nhấn ESC hai lần dể thoát khỏi lệnh.

tu-hoc-mastercam1-77

 

d-Length: Tạo một điểm theo khoảng cách định trước trên một đối tượng.

Dòng nhắc xuất hiện:

1. Select an entity: chọn đường thẳng, cung tròn hoặc đường cong spline.

2. Length: nhập khoảng cách điểm cần vẽ so với điểm đầu của đối tượng dược chọn.

3. Nhập tiếp các khoảng cách khác để tạo thêm các điểm trên đối tượng.

4. Gõ Enter để kết thúc lệnh.

 

tu-hoc-mastercam1-78

Trong bước 2 nếu không nhập theo chiều dài Length ta có các lựa chọn khác:
<or X, Y, z, R, D, L, s, A? >:
Tại dòng nhắc Length: … ta nhập một trong các kí tự trên, ý nghĩa các ký tự:
X,Y,Z: Một điểm được xác định bởi 3 tọa độ (X,Y,Z). Nếu ta nhập một trong 3 ký tự X,Y,Z vào ô Length: … thì khoảng cách của điểm cần vẽ so với điểm đầu của đối tượng được chọn trong bước 1 bằng tọa độ X (hoặc Y,Z) của điểm được chọn
X: X= X coordinate of point : Slect a point <chọn điểm trên màn hình>
Y: Y- Y coordinate of point : Slect a point <chọn điểm trẽn màn hình>
Z: z= z coordinate of point : Slect a point <chọn điểm trên màn hình>
R,D: khoảng cách của điểm cần vẽ so với điểm đầu của đối tượng được chọn trong bước 1 bằng bán kính (nếu gõ R) hoặc đường kính (nếu gõ D) của cung tròn được chọn.
R: R- Radius of an arc : Select an arc <chọn cung tròn>
D: D- Diameter of an arc: Select an arc <chọn cung trồn>
L: khoảng cách của điểm cần vẽ so với điểm đầu của đối tượng được chọn trong bước 1 bằng chiều dài của đối tượng được chọn.
L: L- Length of entity: Select line, arc or spline <chọn đường thẳng, đường cong, đường spline>
S: khoảng cách của điểm cần vẽ so với điểm đầu của đối tượng được chọn trong bước 1 bằng khoảng cách giữa hai điểm.
S: s= Distance between 2 points: Select first point <chọn diểm thứ nhất>
Select second point <chọn điểm thứ hai>
A: khoảng cách của điểm cần vẽ so với điểm đầu của đối tượng được chọn trong bước 1 được xác định theo góc. Cụ thể:
Nếu nhập A vào ô nhập giá trị Length: A xuất hiện các lựa chọn:

tu-hoc-mastercam1-79

1 line: chọn một đường thẳng trên màn hình, góc nghiêng của đường thẳng so với phương ngang được lấy làm khoảng cách của điểm cần vẽ so với điểm đầu của đối tượng được chọn trong bước 1.

2 line: chọn hai dường thẳng trẽn màn hình, góc giữa hai dường thẳng được lấy làm khoảng cách của điểm cần vẽ so với điểm đầu của đối tượng được chọn trong bước 1.

Pts (2 or 3): chọn 2 hoặc 3 điểm. Nếu chọn hai điểm thì góc giữa đường thẳng đi qua hai điểm với phương ngang được lấy làm khoảng cách của điểm cần vẽ so với điểm đầu của đối tượng được chọn trong bước 1. Nếu chọn 3 điểm thì góc tạo bởi các điểm được lấy làm khoảng cách của điểm cần vẽ so với điểm đầu của đối tượng được chọn trong bước 1.

Arc sweep: chọn một cung tròn trên màn hình, góc ở tâm của cung được lấy làm khoảng cách của điểm cần vẽ so với điểm đầu của đối tượng được chọn trong bước 1.

Value: nhập giá trị góc theo độ, giá trị này được lấy làm khoảng cách của điểm cần vẽ so với điểm đầu của đối tượng được chọn trong bước 1.

 

e-Slice: Tạo điểm ở vị trí giao một đối tượng với mặt phẳng.

  1. Select an entity: chọn đối tượng cần vẽ điểm
  2. Select Plane: chọn mặt phăng
  3. Points: mặt phẳng qua 3 điểm

 

f-Srf Project: Tạo điểm chiếu tới các bề mặt Dòng nhắc:

1. Select surfaces: chọn bể mặt cần tạo điểm chiếu: sử dụng các phương pháp chọn

2.Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam1-80

Muốn chọn những điểm đã có trên màn hình chọn Yes, muốn tạo mới các điểm dùng để chiếu chọn No.

3. Đặt các thông số thiết lập:

g-Perp/dist: Tạo một điểm theo khoảng cách vuông góc tới đường cong.

Dòng nhắc xuất hiện:
1. Select a line, arc, or spline: chọn đường thẳng, cung tròn hoặc đường Spline trên màn hình.
2. Select a point on or nem the selected curve: nhập một điểm ở trên hoặc gần với đối tượng được chọn. Sử dụng Point Entry Menu hoặc nhập toạ độ từ bàn phím. Điểm này được sử dụng để tính khoảng cách vuông góc của điểm cần vẽ với đối tượng.
3. pistmice from the curve where the point is to be created at: nhập khoảng cách điểm được tạo so với đối tượng, gõ vào khoảng cách hoặc chọn các phương án:
(or X,Y,Z,R,D,L,S,A,?)
Nếu nhập giá trị 0 điểm được tạo sẽ thuộc đối tượng.
4. Select perpendicular li ne to indicate the side oỷcurve where the new point will be:
Trên màn hình hiển thị đường thẳng trên cả hai miển của đối tượng, vuông góc với đối tượng được chọn và đi qua điểm được chọn trong bước 2, dùng chuột chọn phía đường thẳng thuộc miền tại đó điểm được tạo.

tu-hoc-mastercam1-81

Grid: Tạo hệ thống lưới điểm

1.Thiết lp các thông số:

tu-hoc-mastercam1-82

2. Nhập điểm dể định vị trí góc dưới bên trái của hệ thống lưới. Sử dụng Point Entry Menu hoặc nhập toạ đô từ bàn phím.
3. Lặp lại bước 2 để tạo thêm các lưới điểm.
4. Nhấn ESC để thoát khỏi lệnh.

 

h-Bolt circle: Tạo các điểm phân bô’ theo cung tròn.

1. Nhập các thống số:

tu-hoc-mastercam1-84

2. Nhập tọa độ tâm của cung tròn: Sử dụng Point Enrry Menu hoặc nhập toạ độ từ bàn phím.
3. Lặp lại bước 2 để tạo thêm các lưới điểm.
4. Nhấn ESC đổ thoát khỏi lệnh.

 

i-Small arcs: tạo điểm tâm cho các cung tròn.

1. Select arcs/circles: chọn cung tròn, đường tròn, Sau đó chọn Done.
2.Thiết lập các thông số:

tu-hoc-mastercam1-85

Nhập xong các thông số chọn Do it

 

3.Lặp lại bước 2 để tạo thêm các điểm hoặc nhấn ESC để thoát khỏi lệnh.

tu-hoc-mastercam1-86

 

 

 

 

 

 

 

Try to make sure that the person can be handled well so that you can keep the kid in the proper form.