Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 19:Hướng dẫn sử dụng lệnh CHAMPER và DELETE trên mastercam

matercam9

A/LỆNH CHAMPER:

Ý NGHĨA:

Vát góc 2 đường thẳng cắt nhau

DẠNG LỆNH:

Trình đơn:Main Menu -> Create Next menu—> Chamfer
Dòng lệnh:Gõ chữ c, chữ N, chữ c.

GIẢI THÍCH:

Chọn Distance để nhập  khoảng cách vát.
Enter first distance  :nhập khoảng cách vát thứ nhất
Enter second distance :nhập khoảng cách  vát thứ hai
Select first line:chọn đường thẳng thứ nhất
Select second line:chọn đường thẳng thứ hai
Nhấn ESC.

tu-hoc-mastercam3-03

Mastercam9.0 khi thực hiện lệnh xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam3-04

1 Distance:vát cạnh với cùng một khoảng cách vát D.
2 Distance:vát cạnh với 2 khoảng cách vát Dl, D2.
Dist/angle :vát cạnh với một khoảng cách vát D và góc nghiêng.
Trim curves:bỏ phần thừa sau khi vát.
Chain selection:chọn theo chuỗi.

 

B/LỆNH DELETE:

Ý NGHĨA:

Xoá đối tượng.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn:Main Menu ->Delete.
Dòng lệnh :Gõ chữ D.

 

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện các phương án chọn đối tượng.
Chain : các đối tượng nối liên tiếp nhau tạo thành chuỗi kín hoặc hở
Window : chọn đối tượng theo cửa sổ
Area : chọn đối tượng theo vùng
Only : xoá theo kiểu đối tượng line, arc, surface
AU : xoá tất cả đổi tượng thuộc một kiểu nào đó
Group : xoá nhóm đối tượng
Result : xoá đối tượng kết quả
Duplicate : xoá các đối tượng trùng nhau
Un delete : khôi phục đối tượng vừa xoá
Chọn đối tượng theo phương án đã chọn.
Nhấn ESC.

As the saying goes, write my essay online https://writemyessay4me.org practice makes perfect.