Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 18:Hướng dẫn sử dụng các Lệnh chuyển đổi đối tượng

tu-hoc-mastercam2-41

A/LỆNH CNV TO ARCS:

Ý NGHĨA:

Chuyển đường spline thành các cung tròn.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Modify -> Cnv to arcs.
Dòng lệnh : Gõ chữ M, chữ A.

GIẢI THÍCH:

Select splines : Chọn đường spline.
Tolerance : độ lệch cung cho phép
Dispose
D : xoá đường spline sau khi các cung được tạo
K : giữ đường spline sau khi các cung được tạo
B : ẩn đường spline sau khi các cung được tạo
Nhấn Do it.

 

B/LỆNH X TO NURBS:

Ý NGHĨA

Chuyển cung tròn, đường thẳng thành đường cong dạng Nurbs.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Modify -> X to Nurbs.
Dòng lệnh : Gõ chữ M, chữ X.

GIẢI THÍCH:

Select line, arc, spline or surface to convert to Nurbs: chọn đường thẳng, cung tròn, spline hoặc bề mặt để chuyển sang dạng Nurbs.
Nhấn Done
Nhấn ESC.

 

C/LỆNH CNV TO ARCS:

Ý NGHĨA:

Chuyển đường spline dạng Nurb được tạo ở lệnh X to Nurbs thành các cung tròn.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu Modify -> Cnv to arcs.
Dòng lệnh :Gõ chữM, chữ A

GIẢI THÍCH:

Select splines : chọn đường spline
Nhấn Done.
Nhấn ESC.

 

D/ LỆNH CPTSNURBS:

Ý NGHĨA:

Thay đổi điểm điều khiển đường cong dạng NURBS.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Modify -> Cpts Nurbs.
Dòng lệnh : Gõ chữ M, chữ c.

GIẢI THÍCH:

Select a Nurbs spline or surface : chọn đường spline dạng
Nurbs Select a control point : chọn điểm điều khiển cần thay đổi
tu-hoc-mastercam3-02
 Dynamic : bắt điểm tự đổng
Point entry : hiển thị toạ độ điểm điều khiển và yêu cầu nhập toạ độ mới

Dynamic:

Enter the starting point: nhập điểm bắt đầu. Nhập điểm đích.

Point entry:

Control point location: vị trí điềm điều khiển. Nhập toạ độ mới của điểm điều khiển.
Nhấn ESC.

 

 

But there are other factors involved, such as trading with other players, bidding the right amount, building hotels to increase rent etc.