Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 17:Hướng dẫn sử dụng các Lệnh JOIN,EXTEND,DRAG trên mastercam

matercam8

A/ LỆNH JOIN:

Ý NGHĨA:

Nối hai cung tròn liên tiếp cùng bán kính, toạ độ tâm hoặc hai đoạn thẳng liên tiếp cùng phương.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Modify -> Join.
Dòng lệnh : Gõ chữ M, chữ J.

GIẢI THÍCH:

Select an entity : chọn đối tượng
Select another arc : chọn đối tượng tiếp theo.

B/LỆNH EXTEND:

Ý NGHĨA:

Kéo dãn đối tượng

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu —> Modify -> Extend.
Dòng lệnh : Gõ chữ M, chữ E.

GIẢI THÍCH:

Chọn Length để nhập chiều dài dãn
Select an entity : chọn đổi tượng
Nhấn ESC.

 

C/LỆNH DRAG:

Ý NGHĨA:

Di chuyển đối tượng

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu ->Modify -> Drag.
Dòng lệnh : Gõ chữ M, chữ D.

GIẢI THÍCH:

Copy :
N : không giữ lại đối tượng gốc
Y : giữ lại đối tượng gốc
Snap :
N : không sử dụng bắt điểm
Y : sử dụng bắt điểm
New : chọn đối tượng mới
Translale : dịch chuyển đối tượng
Rotate : xoay đối tượng
Stretch : kéo dãn đối tượng
Vào New để chọn đối tượng
Chọn một trong 3 phương án (di chuyển, xoay, kéo dãn) để thực hiện
Enter the starting point: điểm bất đầu
Click mouse to place: nhấn chuột tại vị trí đích,
Lệnh sử dụng trong quá trình vẽ phác.

midnightpapers.