Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 16:Hướng dẫn sử dụng Lệnh BREAK(lệnh chia đối tượng)

matercam7

  LỆNH BREAK

Ý NGHĨA:

Chia đối tượng.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn                 : Main Menu ->Modify -> Break.
Dòng lệnh          : Gõ chữ M, chữ B.

 

GIẢI THÍCH :

tu-hoc-mastercam3-00

a/2 pieces:

Select an entity                   : chọn đối tượng
Enter the break point : vị trí chia đối tượng

 

b/At length:

Select an entity : chọn đối tượng
Length : chiều dài đoạn được chia. Tính từ đầu mút đối tượng đến vị trí điểm nhấn chuột ở bước chọn đối tượng.

 

c/Mny pieces:

Select an entity                   : chọn đối tượng
Nhập số đoạn (chọn Numseg) hoặc chiều dài một đoạn (chọn Seg length)
Nhấn Do it.

 

d/At inters:

Select entities to break : chọn các đối tượng cắt nhau
Nhấn Done.

 

e/Spl to arcs:

Select splines :chọn đường cong spline.
Nhấn Done.

tu-hoc-mastercam3-01

 

 

 

f/Draft/line:

Các dòng chữ được tạo bằng lệnh Note trong Create-> Drafting là một khối, lệnh này sẽ bung khối chữ thành các đối tượng cung tròn và đoạn thẳng
Select an entities : chọn đối tượng
Nhấn Done.

 

g/Hatch/line:

Select cross hatch entities to decompose: chọn gạch mặt cắt.
Nhấn Done.

 

h/Cdata/line:

Chọn khối dữ liệu kiểu IGES (tệp *.igs). Chức năng này được thực hiện toàn bộ đối tượng khi dọc một file IGES trong file -> converters -> IGES.

 

i/Breakcir*:

Number of arcs to break circles in to: nhập số cung được tạo.

 

 

 

order-essay-online.net.