Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 15:Hướng dẫn sử dụng Lệnh FILLET và lệnh TRIM đối tượng

tu-hoc-mastercam2-85

A /LỆNH FILLET:

Ý NGHĨA:

Tạo cung tròn nối hai đối tượng.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Modify -> Fillet
Dòng lệnh                 : Gõ chữ M, chữ F

GIẢI THÍCH:

Thiết lập các thông số:

tu-hoc-mastercam2-86

tu-hoc-mastercam2-87

 

B/   LỆNH TRIM:

Ý NGHĨA:

Cắt bỏ phần thừa của đối tượng

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu ->Modify -> Trim
Dòng lệnh:chữ M, chữ T.

 

GIẢI THÍCH:

Chọn phương án ct:

a- 1 entity:

tu-hoc-mastercam2-88

Select rhe entity to trim: chọn đối tượng để cắt. Di chuột tới đối tương cần cắt, nhấn phím trái chuột, phần này sẽ được giữ lại sau khi cắt.
Select the entity to trim to : chọn đối tượng làm biên cắt.

tu-hoc-mastercam2-89

 

b-2 entity:

tu-hoc-mastercam2-90

Select the entity to trim: chọn đối tượng để cắt, Di chuột tới đối tượng cần cắt, nhấn phím trái chuột, phần này sẽ được giữ lại sau khi cắt.
Select the entity to trim: chọn dối tượng để cắt. Di chuột tới đối tượng cần cắt, nhấn phím trái chuột, phần này sẽ được giữ lại sau khi cắt.

tu-hoc-mastercam2-91

 

c-3 entity:

tu-hoc-mastercam2-92
Select the first entity to trim : chọn đối tượng thứ nhất
Select the second entity to trim : chọn đối tượng thứ hai.
Select the entity to trim to : chọn đối tượng làm biên cắt.

tu-hoc-mastercam2-93

d-To point:

Đối tương sẽ được cắt theo biên đi qua điểm được chọn và vuông góc với đối tượng.
Select the entity to trim/ extend : chọn đối tượng để cắt hoặc kéo dài
Indicate trim/extend location : xác định điểm biên cắt đi qua.

tu-hoc-mastercam2-94

e-Many: cắt nhiều dối tượng một lúc.

Select curves to trim : chọn các đối tượng cần cắt, sử dụng một trong các phương pháp chọn dối tượng.
Nhấn Done.
Select trimming curve: chọn biên cắt. Di chuột tới đối tượng, nhấn phím trái chuột.
Indicate side of trimming curve: chọn miền cần giữ lại. Di chuột tới miền cần giữ lại, nhấn phím trái chuột.
Ví dụ: Sử dụng Windows để chọn các dối tượng, biên cắt là đoạn thẳng nằm ngang, cần giữ lại phía trên.

tu-hoc-mastercam2-95 tu-hoc-mastercam2-96

f-Close arc: chuyển các cung tròn thành đường tròn:

Select an arc to convert to a full circle: chọn cung tròn cần chuyển thành đường tròn.

tu-hoc-mastercam2-97

g-Divide: cắt tại điểm giao:

tu-hoc-mastercam2-98

Select curve to divide          : chọn phần cần cắt bỏ
Select first dividing curve             : chọn đối tượng thứ nhất
Select second dividing curve         : chọn đối tượng thứ hai

tu-hoc-mastercam2-99

 

They can even have the issue writing a paper abstract of stop breathing or the pulse may even become very faint.