Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 14:Hướng dẫn sử dụng Lệnh RELIEF GRV trên mastercam

tu-hoc-mastercam2-19

LỆNH RELIEF GRV:

Ý NGHĨA:

Tạo biên dạng rãnh thoát dao khi tiện ren.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn       : Main Menu —> Create -> Nextmenu -> Relief Grv.
Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ N, chữ R.
Lệnh này chỉ có ở Mastercam Lathe 9.0.

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam2-81

tu-hoc-mastercam2-82

tu-hoc-mastercam2-83

Đối với Shoulder on shaft bảng có dạng:

tu-hoc-mastercam2-84

Orientation: xác định hướng
Shoulder on right: vai trục bên phải
Create geometry in: tạo biên dạng của rãnh
+x : theo phía dương trục X
-X : theo phía âm trục X
Both : theo cả hai hướng
Trím/ break horizontal or verticaỉ lines: cắt các đường nằm ngang, thẳng đứng
Previetv Groove : xem trước biên dạng
Position : vị trí biên dạng
Select z only : chỉ chọn theo trục z
Preview Groove at selected posìtìon: xem biên dạng tại vị trí chọn
Xác lập các thông số,
Nhấn OK kết thúc lệnh.

 

Mit 912 seiten ein Nachrichten echter wlzer, der das thema umfassend beleuchtet.