Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 13: Hướng dẫn sử dụng Lệnh SPIRAL/HELIX trên mastercam

tu-hoc-mastercam2-75

LỆNH SPIRAL/HELIX:

Ý NGHĨA:
Tạo đường xoắn ốc/ hình xoắn ốc,

DẠNG LỆNH:
Trình dơn : Main Menu -> Create -> Nextmenu -> Spiral/Helix.
Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ N, chữ s.
Lệnh này chỉ có ở Mastercam 9.0.

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam2-76

Operation : thao tác
Helix : tạo hình xoắn ốc
Radius : bán kính đường spline đầu tiên
Starting angle : góc bắt đầu
Pitch : bước hình xoắn ốc
Taper Angỉe : góc doãng
Incremental angle : góc xác định sổ điểm điều khiển cho mồi dường cong Spline
# of revolutions : số vòng xoắn ốc
Spiral : tạo đường xoắn ốc
Radius : bán kính đường Spline đầu tiên
Incremerital angle : góc xác định số điểm điều khiển cho mỗi đường cong spline
# of revolutions : số vòng xoắn ốc
XY Initỉal Pitch : bán kính tương đối cho một vòng đơn
XY Final Pitch : bước cho vòng xoắn ốc cuối cùng
z Initial Pitch : khoảng cách theo trục z giữa mỗi vòng
z Final Pitch : khoảng cách theo trục z vòng cuối cùng
Sau khi nhập các thông số, nhấn OK. Enter the center point: nhập toạ độ tâm.
Ví dụ: Vẽ hình xoắn ốc với các thông số:

tu-hoc-mastercam2-77

Kết quả:

tu-hoc-mastercam2-78

Đường xoắn ốc với các thông số:

tu-hoc-mastercam2-79

Kết quả:

tu-hoc-mastercam2-80

The ability to enhance the property by building houses, hotels etc.