Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 12:Hướng dẫn sử dụng Lệnh CURVE (tạo đường) trên mastercam

Lệnh CURVE:

Ý NGHĨA:

Tạo đường từ bề mặt, khối.

DẠNG LỆNH:

Trình dơn              : Main Menu ->Create -> Curve
Dòng lệnh             : Gõ chữ c, chữ N, chữ c.
Xuất hiện các lựa chọn:
Const param:  tạo các đường thông số
Patch bndy : tạo đường biên bề mặt dang thông số
Flowline :  tạo đường kinh tuyến, vĩ tuyến
Dynamic :  lạo đường bất kỳ qua các điểm
Slice : tạo đường chia
Intersect : tạo đường giao
Project : tạo hình chiếu
Part line : tạo đường dẫn
One edge : tạo một đường của bề mặt, khối
All edges : tạo tất cả các dường của bề mặt, khối

 

GIẢI THÍCH:

Const param

Select surfaces: chọn bề mặt
Slide arrow to curve location: định vị trí tạo đường curve
Direction: hướng tạo
Ok : chấp nhận hướng ngầm định
Flip : đổi hướng ngầm định
Both : tạo cả hai hướng
Nhấn esc!

tu-hoc-mastercam2-60

Patch bndy

Select a parametric surfaces: chọn bề mặt dạng thông số
Nhấn ESC

tu-hoc-mastercam2-61

Flowline

Select surfaces: chọn bề mặt.
Select curve direction: chọn hướng đường curve được tạo.
Trên màn hình hiển thị ngầm định, chấp nhận nhấn OK, muốn đổi hướng tạo chọn Flip.
Nhấn ESC kết thúc.

tu-hoc-mastercam2-62

Chọn solid face:
Xuất hiện dòng nhắc:
Select a solid face: chọn bề mt của khi cần vẽ đường Curve, các bước tiếp giống ở trên.

Slice

Select surfaces: chọn bề mặt.
Nhấn Done.
Xuất hiện các lựa chọn mặt phẳng cắt bề mặt đã chọn:

tu-hoc-mastercam2-63

Mặt phẳng cắt được hiển thị trên màn hình:

tu-hoc-mastercam2-64

Các thiết lập tiếp:

tu-hoc-mastercam2-65

 

 

Chọn options: xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam2-66

Step Method:phương pháp xác định khoảng cách
Entities: kiểu đối tượng được tạo
Spline type: kiểu đường Spline 
Join: nối kết quả
Trim surface:  cắt bề mặt sau khi tạo đường Curve
Nhấn Do it.

 

Intersect :tạo đường giao giữa các bề mặt

Select first set of surfaces: chọn bề mặt thứ nhất
Nhấn Done.
Select second set of surfaces: chọn bề mặt thứ hai
Nhấn Done.
Xuất hiện các lựa chọn:

tu-hoc-mastercam2-67

Chọn Options xuất hiện b ng thoại:

tu-hoc-mastercam2-68

Nhấn Do it.

tu-hoc-mastercam2-69

Project

Select surfaces:chọn bề măt
Nhấn Done.
Select curve 1: chọn đối tượng để chiếu
Select curve 2: chọn đối tượng để chiếu, nhấn Done.
Xuất hiện các lựa chọn:
tu-hoc-mastercam2-70
chọn options xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam2-71

tu-hoc-mastercam2-72

Part line

Select surfaces: chọn bề mặt.
Nhấn Done.
Xuất hiện các lựa chọn:
Surfaces : chọn lại bể mặt
View : mặt phẳng tạo
Angle : góc tạo
Trim:
N : không cắt bề mặt sạu khi dường curve tạo
Y : cắt bề mặt sau khi đường curve tạo
Nhấn Do it.
Nhấn ESC

 

One edge

Xuất hiện các lựa chọn:
Options : các thiết lập
Break angle : góc gấp
From solid : tạo cạnh biên cho khối đặc

 

From solid :
Chọn Options có các lựa chọn:

tu-hoc-mastercam2-74

Chọn bề mặt hoặc khối cần tạo cạnh biên.
Move arrow to desired edge of surĩace: dĩ chuyển con trỏ tới vị trí biên của bề mặt cần tạo cạnh biên.
Nhấn ESC.

All edges

Select a surface: chọn bề mặt cần tạo các cạnh biên. Nhấn Done.
Xuất hiện các lựa chọn, thiết lập các ỉựa chọn phù hợp. Nhấn Do it.

 

 

 

 

 

This is something that can call for immediate attention and when the person gets emergency first aid writing research papers from https://midnightpapers.com soon, then it can be fine else can turn out to be bad.