Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 11:Hướng dẫn sử dụng Lệnh SPLINE ( vẽ đường cong trơn)trên mastercam

tu-hoc-mastercam2-54

LỆNH SPLINE:

Ý NGHĨA:

Tạo đường cong trơn.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn                 : Main Menu -> Create —> Spline
Dòng lệnh                 : Gõ chữ C, chữ N, chữ s

 

GIẢI THÍCH:

Đặt các thông số:
Endpoint:điểm cuối dùng để điểu khiển
F: first – điểm đầu dùng để điều khiển
L:last- điểm cuối được dùng dể điều khiển
3 pt arc  :3 điểm của cung
Natural:
Values:theo toạ độ véc tơ
Angle:theo góc
To entity: theo đối tượng
To end:theo điểm cuối của đổi tượng khác
Flip: đổi hướng đang hiển thị

 

Như vậy phương, chiều của véc tơ điều khiển thay đổi theo một trong năm phương án: 3 pt arc, Natural, Valutes, Angle, To entitv, To end.

 

Flip

Hướng véc tơ đang hiển thị được thay đổi, riêng 3 pt arc, Natural không áp dụng được chức năng này. Nếu dùng xuất hiện báo lỗi:
tu-hoc-mastercam2-55
Ví dụ: Tạo Spline bằng Manual, Ends chọn Y, Angle = 90, End point chọn F, sử dụng Flip đổi hướng.

tu-hoc-mastercam2-56

Curves

Select boundaries 1:chọn biên dạng thứ nhất
Select boundarìes 2: chọn biên dạng thứ hai
Nhấn Done.

Nhập các thông số:

New curves:nhập tiếp các đường biên khác 
Max error:độ sai số lớn nhất
Dispose:có xoá các đổi tượng góc sau khi tạo Spline không 
D:Xóa 
K:giữ lại
B:ẩn
Do it kết thúc lệnh.
Ví dụ: Từ biên dạng được tạo thành bởi hai đoạn thẳng và một cung cong hãy tạo Spline

tu-hoc-mastercam2-57

Blend

Select curve 1: chọn đối tượng thứ nhất
Định vị trí để tạo  Spline
Select curve 2: chọn đối tượng thứ hai
Định vị trí để tạo Spline.
Đặt các thông số:
Curve 1: chọn lại đối tượng 1
Curve 2:chọn lại đối tượng 2
Trim crvs :cắt phần thừa sau khi tạo không  (B:cắt cả hai , 1:chỉ cắt phần thừa của đối tượng 1 , 2:chỉ cắt phần thừa của đối tượng 2 )
Phần dược giữ lại là phần tính từ điểm tạo spline
Mag 1, AMg 2:  giá trị dương, phần giữ lại là phần dưới giá trị âm,  phần giữ lại là phần trên.

tu-hoc-mastercam2-58

Nhấn Do it kết thúc lệnh

Buy or trade utilities the more of these properties https://www.celltrackingapps.com/ increases your rental income by many folds.