Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 10:Hướng dẫn sử dụng Lệnh HTABLE trên mastercam

Lệnh HTABLE:

Ý NGHĨA:

Liệt kê số đường tròn trên màn hình đồ họa.

 

DẠNG LỆNH:

Trình đơn                 : Main Menu -> Create -> Nextmenu —> Htable*
Dòng lệnh                 : Gõ chữ c, chữ N, chữ H.
Hoặc ấn [Alt+C] và chọn HTABLE.DLL

 

GIẢI THÍCH:

Htable C-Hook tạo bảng liệt kê số đường tròn trên màn hình đồ hoạ cho đối tượng hình học hiện hành. Hệ thống tìm kiếm tất cả các đường tròn, phân loại chúng theo giá trị bán kính hoặc đường kính, nhãn và liệt kê theo nhãn số lượng đường tròn có bán kính (đường kính) giống nhau. Các files cho C-Hook này bao gồm:
Htable.dll
Htable.txt
Htable.doc

Khi ra lệnh xuất hiện các lựa chọn:

Label pos: vị trí nhãn
Cen ter : nhãn ở tâm
Endpoint : nhãn ở trên đường tròn
Format  : cấu trúc (liệt kê theo giá trị bán kính hay đường kính)
Chọn Do it.
Chọn một điểm trên màn hình để xác định vị trí đặt bảng liệt kê.
Sau khi hiển thị bảng chọn Yes để chấp nhận kết quả. Chọn No để huỷ bỏ kết quả vừa tạo.

tu-hoc-mastercam2-53

Mastercam 9.0 cách vào lệnh:

Trình đơn       : Main Menu -> Create -> Nextmenu —> Add – Ins —> Htable.

 

 

 

Unconsciousness pro-academic-writers.com can be something like a result of a major ailment or any injury.