Tag Archives: phần mềm cam

Mô phỏng lập trình CNC với phần mềm

Giới thiệu tập lệnh của phần mềm Các lệnh di chuyển dao G00 Chạy dao nhanh (không cắt gọt) Cấu trúc: G00 X.. Y.. Z.. G00 U… V… W… X/U… Y/V… Z/W… tọa độ điểm đích (U, V, W tọa độ tương đối cục bộ) [adrotate banner=”2″] Ví dụ lập trình với …

Xem thêm