Tag Archives: lệnh tọa độ kích thước

Lệnh tọa dộ và kích thước trong phay cnc

  Tọa độ tuyệt đối và tọa độ tương đối (G90/G91) Tuyệt  đối  G90:(ABS:  absolute).  Dao  chuyển  động  tới  điểm  chỉ  thị xác định bằng giá trị tuyệt đối so với điểm chuẩn. Tương đối G91: (INC: incremental). Vị trí hiện tại của dao được xem là  điểm  chuẩn  cho  …

Xem thêm