Tag Archives: lenh point mastercam

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 1:Hướng dẫn sử dụng lệnh point (lệnh tạo điểm)trên mastercam

    LỆNH POINT: Ý NGHĨA: Tạo các điểm. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu-> Create -> Point. Thanh công cụ:  Dòng lệnh:   G õ chữ c, chữ p. Xuất hiện các lựa chọn: Point: Position Along ent Node pts Cpts NURBS Dynamic Length Slice Srf project Perp/dist Next …

Xem thêm