Tag Archives: hoc matercam

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 31:Hướng dẫn sử dụng lệnh hiệu chỉnh bề mặt lệnh offset và fillet

 A/ LỆNH OFFSET: Ý NGHĨA: Tạo bể mặt mới cách bề mặt gốc một khoảng xác định. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Create -> Surface -> Offset. Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ u, chữ o   GIẢI THÍCH: Select surfaces: chọn bề mặt gốc Nhấn …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 3:Hướng dẫn sử dụng lệnh ARC (lệnh vẽ cung tròn ,đường tròn)

LỆNH ARC Ý NGHĨA: Tạo cung tròn, đường tròn. DẠNG LỆNH : Trình đơn:Main Menu-> Create -> Arc Thanh công cụ :  Dòng lệnh      : Gõ chữ c, chữ A.   Xuất hiện các lựa chọn: Polar theo toạ độ cực Endpoints : theo tọa độ điểm cuối 3 points …

Xem thêm