Tag Archives: hoc mastercam co ban

Lập trình tiện trên Mastercam v9-X_Bài 4: Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công tiện -lệnh GROOVE

LỆNH GROOVE: Ý NGHĨA: Tiện rãnh. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu —> Toolpaths —> Groove Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ G GIẢI THÍCH: 1/ Xuất hiện bảng thoại: Groove Definition: xác định rãnh cần tiện: 1 point : rãnh cắt được xác định bằng toạ độ …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 11:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh BACKPLOT (kiểm tra thao tác gia công)

LỆNH BACKPLOT: Ý NGHĨA: Kiểm tra thao tác gia công. DẠNG LỆNH: Trình dơn : Main Menu -> NC utils-> Backplot Dòng lệnh : Gõ chữ N, chữ B Xuất hiện lựa chọn: GIẢI THÍCH: Step: kiểm tra theo từng bước Run:chạy tự động đến hết tất cả các thao tác …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 10:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh VERIFY

LỆNH VERIFY: Ý NGHĨA: Kiểm tra thao tác gia công dạng 3D. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> NC utils —> Verify Dòng lệnh : Gõ chữ N, chữ V Xuất hiện bảng thoại: GIẢI THÍCH: Thiết lập cấu hình: Stock: hiển thị phôi Shape: dạng phôi Boundaries : …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 9:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh SETUP SHEET

LỆNH SETUP SHEET Ý NGHĨA: Tạo bảng liệt kê công nghệ, dao sử dụng. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu —> NC utils -> Setup sheet Dòng lệnh : Gõ chữ N, chữ s. Xuất hiện bảng thoại: GIẢI THÍCH: Chọn biểu tượng hiển thị dao (#1, #2, #3, …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 8:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh TRANSFORM

LỆNH TRANSFORM Ý NGHĨA: Sử dụng Toolpaths đã có để dịch chuyển, sao chép, lấy đối xứng. DẠNG LỆNH: Trình dơn : Main Menu->Toolpaths ->Nextmenu -> Transform Dòng lênh : Gõ chữ T, chữ N, chữ F Xuất hiện bảng thoại: GIẢI THÍCH: 1. Xác lập các thông số: a/Type …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 6:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh OPERATIONS

    Ý NGHĨA: Quản lý thao tác DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu —> Toolpaths -> Operations Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ o Xuất hiện hộp thoại: GIẢI THÍCH: *Chọn thao tác cần xử lý, chọn Slect all nếu chọn tất cả các thao tác. Mỗi …

Xem thêm